ΑΠΟΨΕΙΣ

80 χρoνια πριν… 16-9-1940

80-chronia-prin-16-9-1940-561080866

ΑΠΟΤΥΧΙΑ: Αι εφημερίδες δημοσιεύουν λεπτομερείας και στατιστικάς των απωλειών της αεροπορίας Αγγλίας και Γερμανίας από της ενάρξεως του πολέμου και προσθέτουν ότι εις εκ των σκοπών των γερμανικών επιθέσεων κατά του Λονδίνου, ο εκνευρισμός και η τρομοκράτησις του πληθυσμού, απέτυχε τελείως. Την Κυριακήν και την Δευτέραν, παρ’ όλον τον ολονύκτιον βομβαρδισμόν των προηγουμένων νυκτών, αι εφημερίδες εξεδόθησαν εις την συνήθη ώραν, οι δε κάτοικοι εκυκλοφόρησαν με την συνήθη των ζωηρότητα χωρίς ίχνος καταπτοήσεως. Οι εν Λονδίνω ξένοι δημοσιογράφοι τονίζουν εις τα τηλεγραφήματά των την ψυχραιμίαν και σχεδόν εύθυμον αδιαφορίαν του πληθυσμού, και την σχετικώς μικράν έκτασιν των ζημιών.
 
ΜΕΤΡΑ: Εις τα χαρακτηριζόμενα ως ξενοδοχεία πολυτελείας και τα τουριστικά επιτρέπεται η προσωρινή διαμονή παρεπιδήμων κατόπιν υπευθύνου δηλώσεώς των ότι δεν πάσχουν εξ ειδικού μεταδοτικού νοσήματος του αναπνευστικού συστήματος. Εις την περίπτωσιν ψευδούς δηλώσεως οι παραβάται απομακρύνονται αυθημερόν εκ του ξενοδοχείου. Με το καθιερωμένον σύστημα απαλλάσσονται οι ταξιδιώται της υποχρεώσεως να προσκομίσουν ιατρικά πιστοποιητικά ή να υποβληθούν εις ιατρικήν εξέτασιν.