ΑΠΟΨΕΙΣ

80 χρoνια πριν… 17-9-1940

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΘΗΤΕΙΑ: Τηλεγραφούν εκ Βασιγκτώνος ότι ο Πρόεδρος Ρούζβελτ υπέγραψε τον Νόμον περί υποχρεωτικής θητείας και ευθύς αμέσως υπέγραψε Διάταγμα δι’ ου καλούνται όπως εγγραφούν την 16ην προσεχούς Οκτωβρίου εις τους στρατολογικούς καταλόγους πάντες οι από του 21ου μέχρι του 35ου έτους της ηλικίας των άρρενες, ήτοι περί τα 16 εκατομμύρια ανδρών. […] «Αι Ηνωμέναι Πολιτείαι απεδέχθησαν την υποχρεωτικήν θητείαν εν ώρα ειρήνης και πράξασαι τούτο δεν απεμπόλησαν τας βασικάς των αντιλήψεις περί των δικαιωμάτων των πολιτών των. […] Αντιθέτως πρόκειται περί μέτρου το οποίον η φύσις των δημοκρατικών αρχών επιβάλλει ως θυσίαν όλων των πολιτών διά την άμυναν της χώρας των».
 
ΑΞΙΕΠΑΙΝΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ: Η πρωτοβουλία επιστημόνων της πρωτευούσης προς σύστασιν οργανισμού υπό την επωνυμίαν «Εταιρία διά το βιβλίον του φυλακισμένου», σκοπούντος την δημιουργίαν βιβλιοθηκών εις όλας τας φυλακάς του Κράτους, δεν είναι μόνο αξία επαίνου. Αποτελεί θετικήν συμβολήν εις την όλην σωφρονιστικήν πολιτικήν της Κυβερνήσεως. […] Αλλ’ απομένουν ακόμη πολλά διά να γίνουν διά την ηθοπλαστικήν μόρφωσιν των κρατουμένων. Και η πρωτοβουλία των Ελλήνων επιστημόνων αποτελεί εν εκ των πολλών αυτών.