ΑΠΟΨΕΙΣ

80 χρoνια πριν… 18-9-1940

80-chronia-prin-18-9-1940-561083827

ΑΙΓΥΠΤΟΣ: […] η στιγμή καθ’ ην τα ιταλικά στρατεύματα έφθασαν εις την ζώνην του Σολούμ εκ των άνω και εκ των κάτω, οπόθεν αι ιταλικαί προφυλακαί είχον εκδιώξει ήδη τον εχθρόν, παρά την άμυνάν του, βασιζομένην επί των ταχυβόλων πυροβόλων του, δεν απετέλεσε μόνον το συμπέρασμα του πρώτου επεισοδίου της επιθέσεως εις το αιγυπτιακόν μέτωπον αλλ’ και την έναρξιν της εξελίξεως και της δευτέρας φάσεως, την οποίαν καθώρισεν η ανωτάτην διοίκησις. […] Η δευτέρα φάσις της επιθέσεως ήρχισε διά της καταδιώξεως των εν φυγή Αγγλων. Καθ’ ον χρόνον η εχθρική αντίδρασις ήτο ακόμη πολύ έντονος, οι στρατιώται του ιταλικού μηχανικού μετεσχημάτιζον τας ατραπούς εις οδούς, διά να καταστήσουν δυνατήν την διάβασιν βαρέων φορτηγών αυτοκινήτων, κομιζόντων τρόφιμα.
 
ΣΥΜΠΛΟΚΕΣ: […] κατ’ ειδήσεις ληφθείσας εις Ταγγέρην, Αλγεθίρας και Θέουτα συγκρούσεις εγένοντο εις Καζαμπλάνκα και άλλας πόλεις του Γαλλικού Μαρόκου μεταξύ οπαδών του στρατηγού Ντε Γκωλ και οπαδών της κυβερνήσεως Πεταίν.
 
ΔΩΡΕΑ: Αι εισπράξεις των κινηματογράφων της αυριανής εσπέρας θα διατεθούν, συμφώνως προς μίαν πατριωτικήν απόφασιν της Πανελληνίου Κινηματογραφικής Ενώσεως, διά την απόκτησιν μιας νέας και ισχυροτέρας «Ελλης».