ΑΠΟΨΕΙΣ

80 χρoνια πριν… 22-9-1940

80-chronia-prin-22-9-1940-561088066

«ΔΕΝ ΥΠΟΚΥΠΤΟΥΝ»: «Αι σημεριναί αεροπορικαί επιθέσεις του εχθρού δεν στρέφονται κυρίως κατά των εργοστασίων της Αγγλίας, των προκυμαιών και των δημοσίων υπηρεσιών, αλλά κατά του πνεύματος του λαού μας. Παρετήρησα όμως ενταύθα ότι ο Χίτλερ αποτυγχάνει εις το έργον του. Επεσκέφθην μόλις μεγάλα τινά εργοστάσια, των οποίων η παραγωγή είναι ζωτική διά την πολεμικήν μας προσπάθειαν. Αν ο Χίτλερ διά των επιθέσεών του ηδύνατο να περιορίση εις το ήμισυ την παραγωγήν αυτήν, θα κατήγαγε σημαντικήν επιτυχίαν. Αλλά δεν θα επιτύχη τούτο. Οι εργάται μας αρνούνται να υποκύψουν εις τον φόβον».
 
«ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ»: Ο εν Αγίω Λουδοβίκω της Αμερικής σύλλογος της προστασίας των γατών εδημοσίευσεν επιστολήν διά της οποίας γνωστοποιεί ότι δέχεται να «φιλοξενήσει» γάτους από την Αγγλίαν μέχρι του τερματισμού του πολέμου.
 
ΣΥΜΠΑΘΕΙΑ: Το καναδικόν εκστρατευτικόν σώμα, το οποίον κατέλαβε την Ισλανδίαν, αποτελείται ως επί το πλείστον εκ Καναδών ισλανδικής καταγωγής, ομιλούντων την ισλανδικήν γλώσσαν. Διά τούτο οι κάτοικοι της νήσου υπεδέχθησαν με εκδηλώσεις συμπαθείας τους απογόνους των παλαιών συμπατριωτών των.