ΑΠΟΨΕΙΣ

80 χρoνια πριν… 23-9-1940

80-chronia-prin-23-9-1940-561089746

ΥΠΟΜΟΝΗ: […] δεν λέγομεν ότι οι Αγγλοι δεν επωφελήθησαν κατά καιρούς των εσωτερικών διαμαχών των ινδικών πληθυσμών. Σήμερον, όμως, χάριν του ιδικού των συμφέροντος, καθώς και του συμφέροντος των λαών αυτών, οι Αγγλοι εργάζονται όπως επιτύχουν την προσέγγισιν των αντίπαλων φυλών. Αι τρεις μεγάλαι αντιμαχόμεναι μερίδες είναι το Πανινδικόν Συνέδριον, το οποίον εμπνέει κυρίως ο Γκάντι [φωτ.], οι μαχαραγιάδες, οι οποίοι στηρίζονται επί του Λονδίνου και οι Μουσουλμάνοι, οι οποίοι θέλουν να εμποδίσουν την ηγεμονίαν των δύο πρώτων. Εχρειάσθη ανεξάντλητος υπομονή διά να κατορθώση ο Αντιβασιλεύς των Ινδιών, λόρδος Λίλιγκω, να συγκρατήση και διοχετεύση τα πολιτικά ρεύματα τα οποία είχον καταστή απειλητικά συνεπεία των διαδραματιζομένων εν Ευρώπη γεγονότων.
 
ΔΥΣΧΕΡΕΙΕΣ: Ο Σουηδός υπουργός Κοινωνικής Προστασίας εις δηλώσεις του ετόνισεν ότι η χώρα καίτοι έμεινε μακράν του πολέμου αντιμετωπίζει μεγάλας δυσχερείας. Αι τιμαί των ειδών τρεχούσης ανάγκης ηυξήθησαν σημαντικώς. Αι στατιστικαί δεν εμφανίζουν την πραγματικήν έκτασιν της ανεργίας διότι δεν υπολογίζονται εις αυτάς οι άνδρες οι ευρισκόμενοι υπό τα όπλα. Η ανεργία θα αυξηθή όταν ούτοι απολυθούν των τάξεων του στρατού.