ΑΠΟΨΕΙΣ

80 χρoνια πριν… 25-9-1940

80-chronia-prin-25-9-1940-561092719

ΑΠΟΣΥΡΣΗ: Αι ναυτικαί αρχαί του Ντακάρ διέταξαν πυρ εναντίον απεσταλμένων του στρατηγού Ντε Γκωλλ, οι οποίοι είχον μεταβή άοπλοι, επιβαίνοντες βενζινακάτου, εχούσης υψωμένην τρίχρωμον και λευκήν σημαίαν. Αμφότεροι οι εν λόγω ετραυματίσθησαν σοβαρώς. Αργότερον, όταν ο Ντε Γκωλλ επεχείρησε ν’ αποβιβάση τας δυνάμεις του ειρηνικώς, αι αρχαί του Ντακάρ διέταξαν πυρ εναντίον των γαλλικών στρατευμάτων. […] Ο Ντε Γκωλλ απέσυρε τότε τα στρατεύματα και τα πλοία του μη επιθυμών να μετάσχη εις αγώνα μεταξύ Γάλλων.
 
ΗΡΕΜΙΑ: […] ουδεμία υπάρχει είδησις περί επαναλήψεως της μάχης μεταξύ των γαλλικών και ιαπωνικών δυνάμεων εις την Ινδοκίναν. Αντιθέτως, τα τηλεγραφήματα βεβαιούν ότι πλήρης ηρεμία επικράτησεν.
 
ΒΑΜΒΑΚΟΠΑΡΑΓΩΓΗ: Η Κυβέρνησις, κατ’ εφαρμογήν του νεαρού αν. Νόμου 2538, απεφάσισε την διά λογαριασμόν των βαμβακοπαραγωγών ανάθεσιν της συγκεντρώσεως, εκκοκκίσεως και ενιαίας διαχειρίσεως του βάμβακος εις «κοινοπραξίαν των γεωργικών συνεταιρικών οργανώσεων». Το σοβαρώτατον τούτο μέτρον […] εκρίθη απαραίτητον όχι μόνον προς προστασίαν των παραγωγών, αλλά και προς εξασφάλισιν σταθερών και όσον το δυνατόν ομαλών όρων αναπτύξεως και εργασίας εις την κλωστοϋφαντουργικήν μας βιομηχανίαν, η οποία κατέχει σημαντικήν θέσιν εις την εθνικήν οικονομίαν.