ΑΠΟΨΕΙΣ

80 χρoνια πριν… 29-9-1940

ΕΝ ΣΜΙΚΡΟΓΡΑΦΙΑ: Ο Πρόεδρος Ρούζβελτ, καταθέτων σήμερον τον θεμέλιον λίθον εις τον νέον αερολιμένα της Βασιγκτώνος, του οποίου η κατασκευή θα στοιχίση 13 εκ. δολλάρια, ωμίλησε διά μακρών […]. «Ο υπεράνω των κεφαλών μας βόμβος αμερικανικών κινητήρων, ευρισκομένων εις εκατοντάδας αμερικανικών αεροπλάνων, συμβολίζει την απόφασίν μας όπως ιδρύσωμεν άμυναν κατά θάλασσαν, ξηράν και αέρα, ικανήν να καταβάλη πάσαν επίθεσιν. Τα αεροπλάνα ταύτα εκπροσωπούν εν σμικρογραφία την δύναμιν την οποίαν βραδύτερον πρέπει να έχωμεν και ταχέως θα έχωμεν».
 
ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΑΘΗΝΑΪΚΟΥ ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΟΥ: «Το πρακτορείον Στέφανι ανεδημοσίευσε νέον κεφάλαιον του μυθιστορήματος του δημοσιευομένου υπό της αλβανικής εφημερίδος “Τομόρι” επί των δήθεν εγκλημάτων των διαπραχθέντων εναντίον Μουσουλμάνων της Ηπείρου. Είμεθα εις θέσιν να παράσχωμεν τας ακολούθους διασαφηνίσεις επί των τριών “φόνων” τους οποίους έπλασεν η φαντασία της “Τομόρι”: Το πρώτον “θύμα”, ο Μαντζάρ Ρετζέπ του χωρίου Χλομποτσάρι, είναι πρόσωπον ανύπαρκτον και εις το χωρίον ουδείς φόνος διεπράχθη […] Το δεύτερον “θύμα” Ριζά Καλί, της Παραμυθιάς, είναι υπαρκτόν πρόσωπον, με την διαφοράν ότι απολαύει πλήρους υγείας. Το τρίτον “θύμα”, μία γυνή υπό το όνομα Τζεμάλ Χότζια, του χωρίου Καρβουνάρι, είναι πρόσωπον ανύπαρκτον».