ΑΠΟΨΕΙΣ

80 χρoνια πριν… 30-9-1940

ΘΡΗΣΚΕΙΑ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ: Εις την γαλλικήν «Εφημερίδα της Κυβερνήσεως» εδημοσιεύθη αναγκαστικός νόμος διά του οποίου καταργείται ο νόμος της 7 Ιουλίου 1904 ο απαγορεύων την διατήρησιν σχολείων υπό των καθολικών οργανώσεων. Το 1ον άρθρον του καταργηθέντος νόμου ανέφερεν ότι «η διδασκαλία πάσης φύσεως απαγορεύεται εν Γαλλία υπό των μοναχικών ταγμάτων». Ο νόμος ούτος απετέλει τμήμα του αντικληρικού αγώνος ο οποίος αρξάμενος κατά τα τελευταία έτη του 19ου αιώνος συνεχίσθη μέχρις εσχάτων, ότε έπεσεν η Τρίτη Δημοκρατία. Διά του νέου νόμου θα καταστή δυνατή η συμβολή της καθολικής εκκλησίας εις την αναδιοργάνωσιν της γαλλικής εκπαιδεύσεως.
 
ΠΡΟΤΑΣΗ: Υπάρχει μία άποψις διά το ζήτημα των πολυτελών κυτίων σιγαρέττων: Τα κυτία […] πρέπει να συγκεντρώνωνται και να χρησιμοποιούνται εκ νέου διά την κατασκευήν χαρτονίου, ως επίσης πρέπει να χρησιμοποιήται και το εντός αυτών φύλλον αλουμινιοχάρτου. […] Διά τούτον ορθόν είναι να υποχρεωθώμεν όλοι να επιστρέφωμεν εις τους καπνοπώλας τα κυτία διά να ημπορούμεν να αγοράζωμεν νέα σιγαρέττα. Η ιδέα δεν είναι κακή διότι θα διηυκόλυνε την πλήρη συγκέντρωσιν των αχρήστων κυτίων προς αποκλειστικόν όφελος είτε της Νεολαίας είτε του Δημοσίου.