ΑΠΟΨΕΙΣ

80 χρoνια πριν… 8-10-1940

ΑΝΤΙΔΡΑΣΕΙΣ: Τα τελευταία κυβερνητικά μέτρα [της κυβέρνησης Πεταίν, φωτ.] έχουν ως σκοπόν την καταστολήν πάσης αντιδράσεως εναντίον της κυβερνήσεως. Ως γνωστόν η κυβέρνησις προέβη εις την διάλυσιν πολλών δημοτικών συμβουλίων και απήλλαξε των καθηκόντων των δημάρχους τινάς εν οις και τον κ. Ερριό. Συγχρόνως εγκατέστηκε στρατοδικεία δυνάμενα να απαγγείλουν ποινάς θανάτου. Προ τινος κατόπιν κυβερνητικής αποφάσεως όλοι οι επί κεφαλής των διοικητικών υπηρεσιών εις Μασσαλίαν, εν οις και ο διευθυντής της αστυνομίας, απηλλάγησαν των καθηκόντων των. Συγχρόνως κατά μεταδιδομένας εγκύρους πληροφορίας η Μασσαλία, η Λυών, η Νίκαια και περιοχαί τινες παρά την ισπανικήν μεθόριον κατέστησαν κέντρα αντιδράσεως. Εις τας περιοχάς αυτάς δρουν πράκτορες του στρατηγού Ντε Γκωλλ.
 
ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ: Απαγορεύεται απολύτως η εμπορία σίτου και η καθ’ οιονδήποτε τρόπον μεταβίβασις τοιούτου παρά των κατόχων προς άλλους, επιτρεπομένης μόνον της παραδόσεως αυτού εις την Κεντρικήν Επιτροπήν Προστασίας Εγχωρίου Σιτοπαραγωγής (Κ.Ε.Π.Ε.Σ.) ήτις υποχρεούται να εξαγοράζη πάσαν ποσότητα παρ’ οιουδήποτε προσφερομένην άνευ περιορισμού τινος, ως προς το βάρος εκατολίτρου και εφ’ όσον αι ξέναι ύλαι δεν υπερβαίνουν τα 15%, η δε ήρα τα 2%.