ΑΠΟΨΕΙΣ

80 χρoνια πριν… 9-10-1940

80-chronia-prin-9-10-1940-561110587

ΜΥΣΤΙΚΟΤΗΣ: Η προπαγάνδα του Αξονος και η ρουμανική λογοκρισία εξακολουθούν να καλύπτουν τον αριθμόν των γερμανικών στρατευμάτων τα οποία διευθύνονται εις Ρουμανίαν ως και τον σκοπόν και τον προορισμόν των. Η μυστικότης αύτη είναι χαρακτηριστική όλων των σημαντικών πολιτικών κινήσεων του Αξονος μέχρι της εκπληρώσεως του επιδιωκομένου αντικειμενικού σκοπού. Είτε τα στρατεύματα ταύτα προορίζονται διά την φρούρησιν των πετρελαιοπηγών, όπως ισχυρίσθησαν οι εν Βερολίνω, είτε είναι εκπαιδευτικά στρατεύματα, όπως δηλούν τα εκ Βουκουρεστίου τηλεγραφήματα, είτε σκοπόν έχουν να εκπληρώσουν υποχρεώσεις της δοθείσης εγγυήσεως, όπως υπαινίσσονται οι εν Ρώμη, το γεγονός είναι αναμφιβόλως ότι η Ρουμανία θα τεθή δι’ αυτών υπό γερμανικόν στρατιωτικόν, πολιτικόν και αστυνομικόν έλεγχον.
 
ΒΑΓΚΝΕΡ: Αι σοβιετικαί εφημερίδες δημοσιεύουν ενθουσιώδεις κριτικάς της πρώτης παραστάσεως της «Βαλκυρίας» του Βάγκνερ εις το Μέγα Θέατρον της Μόσχας. Και υπενθυμίζουν ότι ο Βάγκνερ από των αρχών της Επαναστάσεως είχεν εξαφανιστή από της ρωσσικής σκηνής.
 
ΙΝΔΟΚΙΝΑ: Ιαπωνικά στρατεύματα εισήλθον σήμερον την πρωΐαν εις το Χανόι, ενώ αεροπλάνα του ναυτικού εξετέλουν ελιγμούς υπεράνω της πόλεως.