ΑΠΟΨΕΙΣ

80 χρoνια πριν… 10-10-1940

ΠΑΜΨΗΦΕΙ: Το Ρώυτερ ανακοινοί ότι σήμερον την εσπέραν ο κ. Τσώρτσιλ εξελέγη παμψηφεί αρχηγός του Συντηρητικού Κόμματος, εις αντικατάστασιν του παραιτηθέντος κ. Νέβιλ Τσάμπερλαιν. Η εκλογή εγένετο εν ιδιαιτέρα συγκεντρώσει εν Λονδίνω των λόρδων, των μελών της Βουλής των Κοινοτήτων και των κοινοβουλευτικών υποψηφίων των ανηκόντων εις το Συντηρητικόν Κόμμα. Ουδεμία άλλη υποψηφιότης είχεν υποβληθή. […] Μεταξύ των πολιτικών κύκλων του Λονδίνου συζητείται η πιθανότης της συμμετοχής εις την κυβέρνησιν του κ. Λόυδ Τζωρτζ. Αι συζητήσεις αύται στηρίζονται επί του γεγονότος ότι από ετών ήδη ο υπουργός της Παραγωγής Αεροπλάνων λόρδος Μπήβερμπρουκ δεν κατέστη ποτέ δυνατόν να διέλθη τον χειμώνα του εις την Μ. Βρεταννίαν, λόγω του άσθματος εκ του οποίου πάσχει [φωτ.].
 
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ: Ζητεί ο κόσμος να αγοράση γλεύκος διά να κατασκευάση την πατροπαράδοτον μουσταλευριάν και το πετμέζι, αλλά δεν ευρίσκει. Διατί; Πρέπει να ληφθή αγορανομικόν μέτρον διά να χορηγηθή γλεύκος εις τους ζητούντας να προμηθευθούν. Η ξηρά μουσταλευριά είναι θρεπτική χειμερινή τροφή, το δε πετμέζι εις άλλας εποχάς αντικαθίστα την ζάχαριν εις τα σπίτια των παλαιών Αθηναίων – και εις αρχοντικά ακόμη.