ΑΠΟΨΕΙΣ

80 χρoνια πριν… 13-10-1940

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΑΦΡΙΚΗ: Διά τρίτην ήδη συνεχή ημέραν η αγγλική αεροπορία εσφυροσκόπησε σήμερον τον λιμένα του Ασσάμπ, όστις είχεν ήδη υποστή μεγάλας καταστροφάς. Κατά τας σημερινάς επιθέσεις διεπιστώθη ότι επλήγησαν οι στρατώνες και αι αποθήκαι, εξερράγη δε μεγάλη πυρκαϊά, ήτις ήτο ορατή εξ αποστάσεως 60 χμ. υπό των αγγλικών αεροπλάνων, τα οποία επανήρχοντο εις τας βάσεις των. Το Ασσάμπ βομβαρδίζεται σχεδόν συνεχώς από της εισόδου της Ιταλίας εις τον πόλεμον. Κατ’ άλλας πληροφορίας εκ Καΐρου, αγγλική μηχανοκίνητος περίπολος συνεκρούσθη με ιταλικάς δυνάμεις την 9ην τρέχοντος εις Γκέμπελ Γκαμάλ του Σουδάν.
 
ΔΑΝΕΙΟ: Προ διμήνου περίπου απεφασίσθη η χορήγησις βραχυπροθέσμου δανείου ιματισμού και υποδήσεως υπό του Μετοχικού Ταμείου Πολιτικών Υπαλλήλων εις τους δημοσίους υπαλλήλους, προ μηνός δε ήρξατο η καταβολή τούτου κατά σειράν προτεραιότητος των υποβληθεισών αιτήσεων. Μέχρι τούδε δε έχουν λάβει το δάνειον 1.800 υπάλληλοι. Προ δεκαπενθημέρου, όμως, η καταβολή του δανείου, το οποίον ανέμενον άλλοι 5.000 υπάλληλοι, διεκόπη. Μας ερωτούν οι ενδιαφερόμενοι διατί και προσθέτουν ότι έρχεται ο χειμών και αι θεριναί ενδυμασίαι δεν προστατεύουν τους υπαλλήλους από το… ψύχος.