ΑΠΟΨΕΙΣ

80 χρoνια πριν… 15-10-1940

80-chronia-prin-15-10-1940-561117946

ΒΑΣΕΙΣ: […] η Βραζιλία και η Χιλή εδέχθησαν να εκμισθώσουν ναυτικάς και αεροπορικάς βάσεις εις τας Ηνωμ. Πολιτείας. Τα έξοδα διά την κατασκευήν των βάσεων θα καταβληθούν υπό των Ηνωμένων Πολιτειών. Πιστεύεται ωσαύτως και η Ουρουγουάη θ’ αναθεωρήση ίσως την προγενεστέραν απόφασίν της και θα δεχθή να εκμισθώση βάσεις εις τας Ηνωμ. Πολιτείας. Ανάλογοι συνεννοήσεις διεξάγονται και μετά των άλλων νοτιοαμερικανικών χωρών. Επίσης βεβαιούται ότι αι Ην. Πολιτείαι διαπραγματεύονται την σύναψιν αμυντικού συμφώνου με το Μεξικόν.
 
ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ: […] οι Ρώσοι κατασκευάζουν πέντε νέα αεροδρόμια εις Βεσαραβίαν, ένθα έχουν ήδη συγκεντρώσει 12 μεραρχίας πεζικού, 5 συντάγματα βαρέος πυροβολικού, 11 μηχανοκινήτους μονάδας και τρεις μεραρχίας ιππικού. Ταύτα αποδεικνύουν ότι τα Σοβιέτ προετοιμάζονται διά παν ενδεχόμενον.
 
ΜΕΧΡΙ ΓΟΝΑΤΩΝ: Διαψεύδει ο γυμνασιάρχης του Αρσακείου ότι επέβαλεν εις τας μαθητρίας να φορέσουν καπέλλα ούτε και επέβαλεν εις όλας τας μαθητρίας να φέρουν μακρές κάλτσες. Το μέτρον αφορά τας μαθητρίας των ανωτέρων τάξεων και η διαταγή διά τις περίφημες ποδιές ορίζει ότι αύται πρέπει να φθάνουν μέχρι γονάτων. Διαμαρτύρεται, λοιπόν, ο άνθρωπος διά την κακήν εκμετάλλευσιν της διαταγής του.