ΑΠΟΨΕΙΣ

80 χρoνια πριν… 16-10-1940

ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ: Το πρακτορείον Ρώυτερ μεταδίδει το κάτωθι ανακοινωθέν του αγγλικού Ναυαρχείου: «Ο αρχηγός του στόλου της Μεσογείου αναφέρει ότι πολεμικά της Α.Μ. υπό την διοίκησίν του ενήργησαν εκτεταμένην εκκαθάρισιν εις την ανατολικήν και κεντρικήν Μεσόγειον. Επαφή μεταξύ των κυρίων δυνάμεων του εχθρού δεν αποκατεστάθη, δεν υπήρξε δε ένδειξις ότι η κυρία δύναμις του εχθρού ανήχθη εις το πέλαγος. Εν τούτοις κατά την διάρκειαν των επιχειρήσεων τούτων, το καταδρομικόν “Αίας” ήλθεν εις επαφήν με τρία ιταλικά αντιτορπιλλικά τύπου “Αιρόνε” των 679 τόννων εις απόστασιν 80 περίπου μιλλίων νοτιοανατολικώς της Σικελίας, την 2.30΄ της 12ης Οκτωβρίου. Ο “Αίας” συνήψεν αμέσως ναυμαχίαν και δύο εκ των ιταλικών αντιτορπιλλικών εβυθίσθησαν παρευθύς».
 
ΕΙΣ ΘΑΝΑΤΟΝ: Καθ’ α μεταδίδει ο ραδιοσταθμός των Παρισίων, αι γερμανικαί αρχαί του κατεχομένου τμήματος της Γαλλίας επιβάλλουν θανατικήν ποινήν εις πάντα παρέχοντα καταφύγιον εις Αγγλους υπηκόους.
 
ΠΟΘΕΝ ΕΣΧΕΣ: Τετρακόσιοι τέως πρωθυπουργοί, υπουργοί, υφυπουργοί, αρχηγοί Επιτελείων, των οποίων τα ονόματα δημοσιεύονται εις την ρουμανικήν Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, θα κληθούν να αποδείξουν πόθεν απέκτησαν την περιουσίαν των μετά την ανάρρησιν εις τα αξιώματά των.