ΑΠΟΨΕΙΣ

80 χρόνια πριν στην «Κ» 18 – 10 – 1940

ΕΠΙΘΕΤΙΚΗ ΔΡΑΣΗ: Το ταξίδιον του υπουργού των Στρατιωτικών της Αγγλίας κ. Ηντεν εις Αίγυπτον […] θα υπηγορεύθη από σοβαρούς λόγους στρατιωτικής φύσεως, δεδομένου ότι, καθ’ α εγκύρως εγνώσθη, η Μ. Βρετανία σκέπτεται εν τω αμέσως προσεχεί μέλλοντι να αναλάβη επιθετικήν δράσιν εν τη Μεσογείω. Ο στρατιωτικός συνεργάτης του Ρώυτερ ασχολούμενος με το ταξίδιον του κ. Ηντεν εις Αίγυπτον λέγει μεταξύ άλλων: – Ο υπουργός των Στρατιωτικών ευρίσκεται εις Αίγυπτον και πρόκειται να διεξαγάγη συνομιλίας με τον στρατηγόν Ουέιβελ, αρχιστράτηγον των δυνάμεων της Μέσης Ανατολής. Η σημασία της επισκέψεως αυτής κατά την παρούσαν στιγμήν είναι προφανής. Σκοπός του κ. Ηντεν είναι να βοηθήση τον κ. Ουέιβελ, παρέχων αυτώ άνδρας και πολεμικόν υλικόν και να συζητήση μετ’ αυτού επί των ζητημάτων άτινα αφορούν την όλην εκστρατευτικήν επιχείρησιν εν τη Μέση Ανατολή.
 
ΑΝΑΡΠΑΣΤΑ: Η αναζωπύρωσις του πατριωτικού αισθήματος εις την Αμερικήν πιστοποιείται και εκ του γεγονότος ότι κατά τους δύο τελευταίους μήνας επωλήθησαν εις τας Ηνωμένας Πολιτείας 45 εκατομμύρια σημαίαι. Εξ’ άλλου, όλα τα εργοστάσια και τα εμπορικά καταστήματα έθεσαν εις πώλησιν αντικείμενα φέροντα τα εθνικά χρώματα και εμβλήματα. Οι στίχοι του αμερικανικού ύμνου είναι κεντημένοι επάνω εις τα μαντήλια και εις τα «πουλ-όβερ». Αυτοκίνητα, ποδήλατα, τσάντες και ομπρέλες που φέρουν τις λέξεις «Ο Θεός σώζει την Αμερικήν» γίνονται ανάρπαστα […].
 
ΧΑΡΤΟΝΟΜΙΣΜΑΤΑ: Δεν θα γίνωνται εφεξής δεκτά προς ανταλλαγήν ή πληρωμήν κερματικά γραμμάτια προερχόμενα εκ συγκολλήσεως ή εφθαρμένα εις τοιούτο σημείον, ώστε κατ’ αμφοτέρας τας περιπτώσεις να μη διακρίνωνται επ’ αυτών η σειρά και ο αύξων αριθμός.