ΑΠΟΨΕΙΣ

80 χρoνια πριν… 21-10-1940

ΕΡΥΘΡΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ: Αι αρχαί του αμερικανικού Ερυθρού Σταυρού μελετούν μετά του κ. Ρούζβελτ σχέδιον διά την παροχήν βοηθείας εις ενδεείς πληθυσμούς της Ευρώπης. […] Εξ αμερικανικής πηγής εγνώσθη ότι ο Ερυθρός Σταυρός είναι διατεθειμένος να ανακουφίση την δυστυχίαν εν Ευρώπη υπό τον όρον ότι αι αποστολαί τας οποίας θα κάμη δεν θα κατασχεθούν υπό των Γερμανών. Εκ των πρώτων γίνεται σκέψις όπως αποσταλή συμπεπυκνωμένον γάλα διά τα παιδιά. Εν τω μεταξύ, δέον να εξασφαλισθή ότι η κυβέρνησις του Λονδίνου θα δεχθή να αφήση ελευθέραν την διάβασιν ατμοπλοίων τα οποία θα μεταφέρουν είδη διά τους πάσχοντας πληθυσμούς της Γαλλίας.
 
ΑΠΟΣΤΟΛΗ: […] έφθασαν εις Βαρκελώνην πέντε εισέτι βαγόνια περιέχοντα είκοσι τόννους εκκλησιαστικών αντικειμένων τα οποία εστάλησαν υπό Γερμανών καθολικών εις τας ισπανικάς εκκλησίας.
 
ΛΙΓΝΙΤΗΣ: […] Η πλινθοποίησις του ελληνικού λιγνίτου, διά της οποίας αίρονται πολλά μειονεκτήματα της ακατεργάστου πρώτης ύλης, ενέχει μεγίστην σημασίαν, όχι μόνον διά την βιομηχανικήν, αλλά και διά την οικιακήν θέρμανσιν και δη τώρα ότε επίκειται ο χειμών. Ηδη κυκλοφορεί εις την αγορά πλινθοποιημένος ελληνικός λιγνίτης, ο οποίος είναι άριστα χρησιμοποιήσιμος, εις αντικατάστασιν του ανθρακίτου.