ΑΠΟΨΕΙΣ

80 χρoνια πριν… 23-10-1940

ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ: Αι αγγλικαί αρχαί της Σαγκάης ειδοποίησαν επισήμως τους εν Ιαπωνία και τους εις το υπό ιαπωνικήν κατοχήν τμήμα της Κίνας διαμένοντας Αγγλους υπηκόους ν’ απομακρυνθούν εκείθεν λόγω της εντάσεως των σχέσεων μεταξύ Μ. Βρεταννίας και Ιαπωνίας και διότι η Αγγλία επιθυμεί να ενεργήση εν τη Απω Ανατολή εν συνεργασία μετά των Ην. Πολιτειών. […] Ως γνωστόν και η κυβέρνησις της Βασιγκτώνος προέβη εις την λήψιν παρομοίων μέτρων, ήδη δε πολλοί Αμερικανοί, κατά το πλείστον γυναίκες και παιδία, αναμένουν το πρώτον αμερικανικόν πλοίον διά να επιστρέψουν.
 
ΝΕΑ ΟΧΗΜΑΤΑ: Επί της γραμμής Καλλιθέας κυκλοφορούν ήδη και νέα τροχιοδρομικά οχήματα. Ως γνωστόν, τα οχήματα αυτά, εμφανισθέντα προ μηνών, απεσύρθησαν της κυκλοφορίας διά να υποστούν ωρισμένας τεχνικάς βελτιώσεις.
 
ΦΑΝΕΛΛΑ ΤΟΥ ΣΤΡΑΤΙΩΤΟΥ: […] εν Αθήναις εδρεύει το συσταθέν υπό της Α.Β.Υ. της πριγκηπίσσης Διαδόχου και διατελούν υπό την επίτιμον προεδρίαν ταύτης ίδρυμα «Η φανέλλα του στρατιώτου», σκοπός του οποίου είναι η παροχή εις τους στρατιώτας μας μαλλίνων ειδών ιματισμού, βιβλίων, περιοδικών και εν γένει παντός πράγματος όπερ δύναται να συντελέση εις την ψυχαγωγίαν αυτών.