ΑΠΟΨΕΙΣ

80 χρoνια πριν… 27-10-1940

ΔΙΑΨΕΥΣΗ: Το Αθηναϊκόν πρακτορείον […] απέστειλεν εις τα τηλεγραφικά πρακτορεία του εξωτερικού την κάτωθι ανακοίνωσιν: «Τα εκ Τιράνων τηλεγραφήματα τα διαβιβασθέντα εκ Ρώμης διά του πρακτορείου Στέφανι και κατά τα οποία μία ελληνική συμμορία εισήλθε δήθεν εις το αλβανικόν έδαφος και προσέβαλεν αλβανικά φυλάκια πλησίον της Κορυτσάς, νοτίως της διαβάσεως Καπέστιτσα, είναι απολύτως ψευδή. Ουδεμία ελληνική συμμορία διήλθε τα αλβανικά σύνορα εις οιοδήποτε σημείον. Είναι γνωστόν ότι ουδεμία συμμορία ούτε εσχηματίσθη, ούτε είναι δυνατόν να σχηματισθή εντός του ελληνικού εδάφους, δεδομένου ότι αι ελληνικαί στρατιωτικαί και πολιτικαί αρχαί εξασφαλίζουν αδιατάρακτον την τάξιν. […] επί της γραμμής των ελληνο-αλβανικών συνόρων δεν συνέβη απόλυτως τίποτε. […] Υπάρχουσι πληροφορίαι ότι εντός του αλβανικού εδάφους σχηματίζονται αλβανικαί συμμορίαι άγνωστον προς ποιον σκοπόν».
 
ΒΕΖΟΥΒΙΟΣ: Από του παρελθόντος Σαββάτου ο Βεζούβιος δεικνύει σημεία νέας δράσεως η οποία όμως ευτυχώς κατά την γνώμην των ειδικών δεν είναι, επί του παρόντος τουλάχιστον, ανησυχητική. Εκ των ρωγμών που ηνοίχθησαν εις τας πλευράς του ανωτέρω εξωτερικού κώνου του ηφαιστείου, έρρευσε λάβα μέχρις ακτίνος 50 μέτρων, ενώ συγχρόνως πύριναι γλώσσαι ανεπήδησαν εκ του κρατήρος.