ΑΠΟΨΕΙΣ

80 χρόνια πριν… 28-10-1940

ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ: Το Αθηναϊκόν πρακτορείον απέστειλε την 9ην εσπερινήν της Κυριακής προς όλα τα ξένα τηλεγραφικά πρακτορεία το ακόλουθον τηλεγράφημα: «Το Αθηναϊκόν πρακτορείον ανακοινοί ότι η αγγελθείσα συνάντησις μεταξύ Ελλήνων και Ιταλών αξιωματικών εις την ελληνο-αλβανικήν μεθόριον επραγματοποιήθη σήμερον Κυριακήν περί ώραν 4ην απογευματινήν. Εις την συνάντησιν ταύτην εκ μέρους των Ιταλών ενεφανίσθη εις ανθυπασπιστής, οι δε προσελθόντες δύο Ελληνες αξιωματικοί, μεταξύ των οποίων και ο διοικητής του τομέως, παρεκάλεσαν όπως επαναληφθή η συνάντησις και λάβη μέρος εις αυτήν ο Ιταλός διοικητής του τομέως» [φωτ. Ιταλική διοίκηση Αλβανίας].
 
EΠΕΤΕΙΟΣ:  Ολίγον βραδύτερον όμως μετεδόθη δι’ επείγοντος τηλεγραφήματος ότι ο κ. Μουσσολίνι αφίκετο όλως απροόπτως εις Φλωρεντίαν. […] Είναι χαρακτηριστικόν επίσης ότι ο εορτασμός της 18ης επετείου της πορείας προς την Ρώμην επεσπεύσθη κατά μίαν ημέραν διά να δυνηθή ο κ. Μουσσολίνι να αναχωρήση απόψε.