ΑΠΟΨΕΙΣ

80 χρόνια πριν… 31-10-1940

ΕΝΘΟΥΣΙΑΣΜΟΣ: Αφάνταστος είναι ο ενθουσιασμός των προσκληθέντων εφέδρων. Oταν μεταβαίνουν ή επιστρέφουν από τα σώματά των τραγουδούν θούρια και μεταδίδουν τον ενθουσιασμόν των και εις τους πολίτας.
 
«ΕΛΛΗ»: Απεκαλύφθη χθες εις τον ελληνικόν λαόν εξ επισήμου εγγράφου του Γενικού Επιτελείου του Β.Ν. ότι ιταλικόν υποβρύχιον ετορπίλισε και κατεβύθισε την πρωίαν της 15ης Αυγούστου την σημαιοστόλιστον προ του νησιού της Μεγαλόχαρης «Ελλην». Μολονότι κανείς Ελλην δεν είχε ποτέ ουδέ την παραμικράν αμφιβολίαν ότι το ανόσιον εκείνο έγκλημα διεπράχθη από δολοφονικάς ιταλικάς χείρας, εν τούτοις, η επίσημος διαπίστωσις έρχεται να διατρανώση την αλήθειαν και εις το διεθνές κοινόν, με ένα ακαταμάχητον πειστήριον.
 
ΠΡΟΦΗΤΕΙΑ: Οι φίλοι και σύμμαχοι Τούρκοι προβλέπουν νίκην μας: «Θα γίνη η Ελλάς –έγραψε μία εφημερίς– μετά την ασφαλή νίκην μέγα έθνος» Θα γίνη. Και θα αποτελή μαζύ με την Τουρκίαν τους παράγοντας της ευτυχίας και της ελευθερίας εις την ανατολικήν λεκάνην της Μεσογείου, από την οποία ο Ιταλός θα φύγη οριστικώς και διά πολλούς αιώνας.