80 χρoνια πριν… 3-11-1940

59" χρόνος ανάγνωσης

ΕΥΖΩΝΟΙ: Λεπτομέρειαι της ορμητικής εφόδου, την οποίαν ενήργησαν τα ελληνικά στρατεύματα εις την περιφέρειαν της Κορυτσάς, μεταδίδονται διά τηλεγραφήματος του ανταποκριτού του Ρώυτερ: «Οι Ελληνες εύζωνοι, λέγει ο ανταποκριτής, με την συνήθη πολεμικήν των ιαχήν “αέρα-αέρα” επέπεσαν κατά των Ιταλών και κατέλαβον όρος ύψους 400 και πλέον μέτρων. Η νίκη αύτη, η οποία έφερε τα ελληνικά στρατεύματα επί του αλβανικού εδάφους διά πρώτην φοράν, θεωρείται ως ενέχουσα μεγάλην σπουδαιότητα, διότι καταδεικνύει το θάρρος των Ελλήνων στρατιωτών. Από του ορεινού αυτού υψώματος τα ελληνικά πυροβόλα δύνανται ήδη να βομβαρδίσουν τας ιταλικάς θέσεις παρά την Κορυτσάν» [φωτ.: Εύζωνας με Ιταλό αιχμάλωτο].
 
ΛΑΧΕΙΑ: Να αγοράζομεν λαχεία. Είναι δύο: το Εθνικόν και του Στόλου. Με τας εισπράξεις του πρώτου θα παρασχεθή η χειμερινή βοήθεια εις τας οικογενείας των επιστράτων.
 
ΥΠΟΧΩΡΗΣΗ: […] η επαρχία του Κουανσή με τινας μικράς εξαιρέσεις έχει εκκαθαρισθή από τα ιαπωνικά στρατεύματα. Οι Ιάπωνες, προτού εγκαταλείψουν το Νανίγκ την 28ην Οκτωβρίου συνεπεία της κινεζικής πιέσεως, έκαυσαν την πόλιν και κατέστρεψαν την γέφυραν επί του ποταμού Ούντζι Καγκ. Αι κινεζικαί προφυλακαί εισήλθον εις το Νανίγκ την επομένην και η πλήρης κατάληψις της πόλεως συνετελέσθη εντός της δευτέρας ημέρας. Η εκτόπισις των Ιαπώνων αποτελεί σημαντικόν γεγονός διά την εξέλιξιν της καταστάσεως εν Κίνα.