ΑΠΟΨΕΙΣ

80 χρoνια πριν… 10-11-1940

ΣΥΝΤΡΙΒΗ: Τμήματα της στρατιάς ταύτης συνελήφθησαν αιχμάλωτα [φωτ]. Αλλα διεσκορπίσθησαν ανά τας δασώδεις εκτάσεις της Πίνδου και περιφέρονται τήδε κακείσε, και άλλα διά διαφόρων ατραπών οπισθοχωρούν προς την Αλβανίαν.
 
ΒΟΜΒΑΡΔΙΣΜΟΣ: Αι εφημερίδες γέμουν πληροφοριών σχετικώς με την χθεσινήν επιδρομήν εναντίον του Μονάχου και των λοιπών γερμανικών πόλεων. […] Η επιδρομή διήρκεσεν 90 λεπτά της ώρας, ήτο δε αυτή η σφοδροτέρα επίθεσις η οποία εγένετο ποτέ εναντίον ενός και μόνου αντικειμενικού σκοπού. […] Εκ δεσμών ριφθεισών βομβών εθίγη και το περίφημον ζυθοπωλείον, εις το οποίον, ως γνωστόν, γίνονται αι συγκεντρώσεις του Χίτλερ και των οπαδών του. Λέγεται ότι εξερράγη εις αυτό μεγάλη πυρκαϊά.
 
ΠΑΤΡΙΩΤΙΚΗ ΠΟΙΗΣΗ: Λαμβάνομεν πληθώραν στίχων, εμπνευσμένων από την νέαν ελληνικήν εποποιίαν. Οι περισσότεροι δεν έχουν βεβαίως αξιώσεις υψηλής τέχνης. Είναι αυθόρμητα ξεσπάσματα του γνησίου ενθουσιασμού που διεγείρει ο αγών του έθνους. Δυστυχώς ο χώρος του δισελίδου δεν μας αφίνει περιθώριον διά την πατριωτικήν αυτήν ποίησιν. Αλλ’ από καιρού εις καιρόν, εις το τετρασέλιδον, και εις μίαν γωνίαν της Β΄ σελίδος η οποία θα φέρη τον τίτλον Πατριωτική Ποίησις, θα δημοσιεύωμεν τα καλύτερα.