ΑΠΟΨΕΙΣ

80 χρoνια πριν… 11-11-1940

ΤΣΑΜΠΕΡΛΑΙΝ: Ο τέως πρωθυπουργός της Αγγλίας και αρχηγός του κόμματος των Συντηρητικών Νέβιλ Τσάμπερλαιν απεβίωσε την εσπέραν του Σαββάτου […] Το πρακτορείον Ρώυτερ μεταδίδει ότι η κυριωτέρα σκέψις, η οποία θα παρουσιασθή εις το πνεύμα πολλών πολιτικών επί τω θανάτω του Τσάμπερλαιν, θα είναι ότι ο εκλιπών διά θαρραλέας ενεργείας μοναδικής εν τη ιστορία ανέβαλε τον πόλεμον διά δώδεκα μήνας, μεταβάς αεροπορικώς εις επίσκεψιν του Χίτλερ το 1938. Διά της πράξεώς του παρημπόδισε την επέλευσιν της καταστροφής επί της Μ. Βρεταννίας εις στιγμήν καθ’ ην η αμυντική ισχύς της χώρας ταύτης ήτο ανεπαρκής διά την αντιμετώπισιν της προκλήσεως.
 
ΘΑΥΜΑΣΜΟΣ: Οι Αγγλοι αεροπόροι δεν αποκρύπτουν τον θαυμασμόν των διά την επιδεξιότητα και το θάρρος των Ελλήνων συναδέλφων των. Οι Ελληνες αεροπόροι κατώρθωσαν να καταρρίψουν μέχρι τούδε 11 ιταλικά αεροπλάνα.
 
ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ: Ταξιδιώται αφικόμενοι εξ Αγίων Σαράντα, από τους οποίους κατώρθωσαν κυριολεκτικώς ν’ αποδράσουν ολίγας ώρας προ της ενάρξεως των εχθροπραξιών, αφηγούνται ότι το πρωί της 28ης Οκτωβρίου, της ημέρας της επιδόσεως του τελεσιγράφου, τα πάντα ήσαν έτοιμα από ιταλικής πλευράς διά την εγκατάστασιν φασιστικής διοικήσεως εν… Ιωαννίνοις.