ΑΠΟΨΕΙΣ

80 χρoνια πριν… 12-11-1940

ΣΕΙΣΜΟΣ: Καθ’ α μεταδίδεται εκ Βουκουρεστίου, την 8.30’ πρωινήν της σήμερον εσημειώθη και τρίτη σεισμική δόνησις εις την ρουμανικήν πρωτεύουσαν αρκετά σοβαρά. Ο σεισμός διήρκεσε περί τα ολίγα δευτετόλεπτα και ήτο του τρίτου ή τετάρτου βαθμού. Πολλαί οικίαι υπέστησαν σφοδρόν κλονισμόν. Η νέα δόνησις προεκάλεσε και πάλιν πανικόν μεταξύ του πληθυσμού. Η απόγνωσις εξακολουθεί να είναι μεγάλη. Ο αριθμός των θυμάτων αυξάνει από ώρας εις ώραν. Υπολογίζεται ότι τα θύματα ανέρχονται εις 10.000.
 
ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΡΑΤΕΥΣΗ: [Ομιλία Μεταξά στο Πανεπιστήμιο Αθηνών] «[…] Γνωρίζω ότι πολλοί των διανοουμένων της χώρας ήρχισαν ήδη, είτε ως εθελονταί, είτε και παρακληθέντες, τον αγώνα, και εμφανίζονται είτε εις τον Τύπον είτε εις τας ειδήσεις προς το εξωτερικόν είτε και καθ’ οιονδήποτε άλλον τρόπον, εμφανίζονται πλέον πάνοπλοι εις τον αγώνα αυτόν. (Χειροκροτήματα και ζητωκραυγαί.) Αλλ’ είναι ανάγκη η επιστράτευσις αυτή του πνευματικού κόσμου της χώρας να γίνη και αυτή συστηματικώς, όπως έγινε η επιστράτευσις των πολεμικών δυνάμεων διά να δώση όλην την αξίαν την οποίαν έχει το πνεύμα επί των ανθρωπίνων πράξεων και να φέρη το αποτελεσματικόν αυτού κτύπημα».