ΑΠΟΨΕΙΣ

80 χρoνια πριν… 14-11-1940

ΑΝΑΚΟΙΝΩΘΕΝ: Ημέτερα αεροπλάνα εβομβάρδισαν τα αεροδρόμια Κορυτσάς καταστρέψαντα επί του εδάφους σημαντικόν αριθμόν αεροπλάνων. Μέγα οίκημα ανετινάχθη. Εχθρικόν αεροπλάνον διώξεως επιτεθέν κατά των ημετέρων κατερρίφθη κατόπιν αερομαχίας. Επίσης εβλήθησαν διά βομβών εχθρικοί καταυλισμοί.
 
ΛΗΣΜΟΝΕΙ: «Ο Μουσολίνι είναι θύμα μιας ιδέας, η οποία τον έχει κυριεύσει ότι είναι ο σύγχρονος Ρωμαίος, ο προωρισμένος να επαναφέρη το μεγαλείον και την δόξαν της Ρώμης. […] λησμονεί ότι πριν από την αρχαίαν Ρώμην υπήρχεν η αρχαία Ελλάς και ότι το αρχαίον ελληνικόν πνεύμα ζη πάντοτε και ζωογονεί την σημερινήν Ελλάδα» [Βρετανός υπουργός Ινδιών].
 
ΥΕΛΟΠΙΝΑΚΕΣ: Εκ της πείρας απεδείχθη ότι, εκ των ριπτομένων βομβών κατά τας αερεπιθέσεις λόγω των δονήσεων και των πιέσεων του αέρος θραύονται οι υελοπίνακες και εκ της εκτοξεύσεως των θραυσμάτων προκαλούνται τραυματισμοί και εις τους ενοίκους και εις τους διερχομένους. […] Επιβάλλεται, όπως υποχρεωθώσιν άπαντες ιδιοκτήται οικιών και διευθυνταί δημοσίων και ιδιωτικών καταστημάτων να επικολλήσωσι ταινίας χάρτινας σταυροειδώς και χιαστί επί των υελοπινάκων θυρών, παραθύρων, προθηκών, φωταγωγών και λοιπών υελοφράκτων ανοιγμάτων.