ΑΠΟΨΕΙΣ

80 χρόνια πριν… 22-11-1940

ΑΤΑΚΤΗ ΦΥΓΗ: Κατά τας τελευταίας εκ του ελληνοϊταλικού μετώπου πληροφορίας τα ιταλικά στρατεύματα απειλούνται με κύκλωσιν, όχι μόνον εις την Κορυτσάν, αλλά και εις το Αργυρόκαστρον. Η θαυμασία πλευρική κίνησις των Ελλήνων ανατολικώς του Αργυροκάστρου, θα κατορθώση πιθανώς να αποκόψη την σημαντικήν αυτήν ιταλικήν βάσιν από τας συγκοινωνίας της με την ανατολικήν Αλβανίαν και να περιαχθούν ούτω εις απελπιστικήν θέσιν όλαι αι κατά μήκος της ακτής του τομέως Ηπείρου ιταλικαί θέσεις. Λόγω του κινδύνου ακριβώς της νέας αυτής περικυκλώσεως, οι Ιταλοί προχωρούν προς βορράν. Τα υπερκείμενα της Κορυτσάς ελληνικά παρατηρητήρια διέκριναν μακράν ιταλικήν φάλαγγαν εξερχομένην της πόλεως και ακολουθούσαν την οδόν την οδηγούσαν προς την βόρειον Αλβανίαν. Τούτο σημαίνει πιθανώς γενικήν εκκένωσιν της Κορυτσάς εκ μέρους των Ιταλών. Εφ’ όλων των σημείων οι Ελληνες εκμεταλλεύονται άνευ χρονοτριβής τας επιτυχίας των και προελαύνουν πλήττοντες τας εν διαλύσει ιταλικάς φάλαγγας κατά μήκος των αλβανικών ορέων, τα οποία περιβάλλονται από βροχήν και ομίχλην. Οι Ελληνες πιστεύουν ότι τίποτε του λοιπού δεν είναι δυνατόν να εμποδίση από του να μετατραπή η ιταλική υποχώρησις εις άτακτον φυγήν.
 
ΜΕΜΨΙΜΟΙΡΕΙ: «Φαίνεται, από τον λόγον του Μουσσολίνι, ότι ο ιταλικός λαός μεμψιμοιρεί εν Ιταλία και ότι εδέησε ν’ αποσύρουν από το στράτευμα όλους τους επιστρατευθέντας ηγέτας του Φασισμού, διά να τους χρησιμοποιήσουν εις το εσωτερικόν» [τουρκική εφημερίδα].
 
ΔΙΑΒΕΒΑΙΩΣΗ: Υποτίθεται ότι ο Βασιλεύς Βόρις [της Βουλγαρίας] δεν ανέλαβε δεσμευτικάς υποχρεώσεις, επεξηγήσας ότι η Βουλγαρία δεν ήτο διατεθειμένη να αναλάβη ενεργόν στρατιωτικόν μέρος εις την προώθησιν του Αξονος εις την Βαλκανικήν. Οι επίσημοι βουλγαρικοί κύκλοι δεν θεωρούν επικειμένην την γερμανικήν προώθησιν μέσω Βουλγαρίας.