Μεταρρύθμιση ΑΣΕΠ, ενίσχυση της αξιοκρατίας

Μεταρρύθμιση ΑΣΕΠ, ενίσχυση της αξιοκρατίας

1' 59" χρόνος ανάγνωσης

Η αποδοτικότητα και η αποτελεσματικότητα του Δημοσίου προϋποθέτει την εξασφάλιση ενός ποιοτικού ανθρώπινου δυναμικού, καταρτισμένου και ικανού να ανταποκριθεί στο διαρκώς μεταβαλλόμενο περιβάλλον και στις ανάγκες της σύγχρονης εποχής. Στο πλαίσιο αυτό, βασικό πυλώνα της μεταρρυθμιστικής προσπάθειάς μας αποτελεί η ενίσχυση της αξιοκρατίας, η επιτάχυνση των διαδικασιών επιλογής προσωπικού, αλλά, κυρίως, η εφαρμογή της αρχής «ο κατάλληλος άνθρωπος στην κατάλληλη θέση», με τελικό στόχο την καλύτερη εξυπηρέτηση των πολιτών.

Αποτελεί µια βελτιωτική µετεξέλιξη του υφιστάμενου συστήματος, αφού η αξιοκρατία εξειδικεύεται προκειμένου να υποστηρίζει τις προδιαγραφές τής προς πλήρωση θέσης, δίνοντας έμφαση, κατά τρόπο ισόρροπο και μέσα από μια ενιαία, υποχρεωτική για όλους, στα πρότυπα των Πανελληνίων Εξετάσεων, γραπτή διαδικασία επιλογής ανθρώπινου δυναμικού, σε δύο διακριτούς πυλώνες: i) Γνώσεις και ii) Δεξιότητες και εργασιακή αποτελεσματικότητα του υποψηφίου.

Οι εξετάσεις γνώσεων θα αφορούν τη διασφάλιση ότι ο μελλοντικός δημόσιος υπάλληλος θα διαθέτει ένα ελάχιστο επίπεδο γνώσεων ως προς το πώς λειτουργεί το κράτος και η δημόσια διοίκηση, αλλά και πιο ειδικές γνώσεις σχετιζόμενες με την ειδικότητα της υπό πλήρωση θέσης. Δεν θα έχουν, επομένως, ακαδημαϊκό χαρακτήρα και περιεχόμενο, αλλά μάλλον επαγγελματικό πρόσημο, ούτως ώστε και οι έχοντες πολυετή προϋπηρεσία να έχουν τη δυνατότητα κεφαλαιοποίησης της σωρευμένης εμπειρίας τους.  

Η δοκιμασία δεξιοτήτων και εργασιακής αποτελεσματικότητας θα είναι προσανατολισμένη στις δεξιότητες και στα στοιχεία εκείνα του υποψηφίου που συνδέονται με την ένταξή του σε μια μεγάλη εργασιακή ομάδα, δηλαδή με την αντίληψη και τη συναίσθηση ότι θα πρέπει να εξυπηρετήσει πολίτες, να συνεργασθεί με συναδέλφους, να δεχθεί ή/και να δώσει εντολές, να πάρει πρωτοβουλίες και να συνυπάρξει με άτομα διαφορετικών υποβάθρων και βιωμάτων με αποκλειστικό γνώμονα το κοινό καλό.

Στο ίδιο διαγωνιστικό πλαίσιο εντάσσονται πλέον και κοινωνικά προστατευόμενες ομάδες, όπως π.χ. πολύτεκνοι, τρίτεκνοι, συγγενείς ΑμεΑ, που γίνονται συνοδοιπόροι στη μεταρρυθμιστική προσπάθεια, καθότι δεν αντιμετωπίζονται ως μειονεκτούντες σε σχέση με τους υπόλοιπους συμμετέχοντες.  
Σε κάθε περίπτωση, αντιλαμβανόμενοι πλήρως τον ιδιαίτερο ρόλο που οι συγκεκριμένες κοινωνικές ομάδες διαδραματίζουν και τις δυσκολίες που καλούνται να αντιμετωπίσουν στην καθημερινότητά τους, λαμβάνουμε μέριμνα για τη με δίκαιο και αναλογικό τρόπο εξασφάλιση των κατάλληλων ποσοστώσεων στους νέους δημοσίους υπαλλήλους.

Οι τρέχουσες συνθήκες, με τις καταιγιστικές εξελίξεις σε κοινωνικό και οικονομικό επίπεδο, είναι ανάγκη να αποτελέσουν το εφαλτήριο ενός διοικητικού «άλματος» που, επενδύοντας στη στοχευμένη επιλογή ανθρώπινου δυναμικού, θα διαμορφώσει μια σύγχρονη δημόσια διοίκηση και θα οδηγήσει, τελικά, στην αλλαγή της αντίληψης του Ελληνα πολίτη για τον δημόσιο τομέα.
 
* Η κ. Βιβή Χαραλαμπογιάννη είναι γ.γ. Ανθρώπινου Δυναμικού Δημόσιου Τομέα.