ΑΠΟΨΕΙΣ

80 χρoνια πριν… 25-11-1940

ΠΡΟΣ ΤΟΝ Κ. ΜΟΥΣΣΟΛΙΝΙ: [Ανοικτή επιστολή του Γ. Α. Βλάχου] «Ηθελήσατε να εισβάλετε εις την Ελλάδα, να έχετε μιαν εύκολον νίκην–, και προς τούτο εστείλατε τάγματα και συντάγματα και φασίστας και υπαλλήλους μαζί και είχατε φροντίση διά την διοικητικήν μας οργάνωσιν και διά την πρόχειρον αλλαγήν των δραχμών εις λιρέττας και διά τον σημαιοστολισμόν ακόμη των νέων σας κτήσεων, και… ΦΕΥΓΕΤΕ. Φεύγετε κατά τρόπον επονείδιστον, λασπωμένοι, αιματωμένοι, με τραύματα εις τα νώτα και τους γλουτούς, χωρίς κράνη, χωρίς πηλήκια, χωρίς πτερά, χωρίς υλικόν».
 
ΤΣΩΡΤΣΙΛ [τηλεγράφημα προς Μεταξά]: «Εγκάρδια συγχαρητήρια διά τας εις το αλβανικόν μέτωπον νίκας αίτινες επεστέφθησαν διά της καταλήψεως της Κορυτσάς. Μέγαν ενθουσιασμόν εμπνέει εις όλους μας το κατόρθωμα τούτο της ελληνικής ανδρείας εναντίον εχθρού τόσο υπερτέρου εις αριθμόν και εις εξοπλισμόν. Το κατόρθωμα αυτό υπενθυμίζει τα ελληνικά τρόπαια της κλασικής εποχής».
 
ΑΞΙΩΣΕΙΣ: Ολαι αι γιουγκοσλαϋικαί εφημερίδες σχολιάζουν με μεγάλην αγανάκτησιν τους λόγους οι οποίοι εξεφωνήθησαν εσχάτως εις την βουλγαρικήν Σοβράνιε υπό τινων μελών του κυβερνητικού κόμματος, και ιδίως υπό του βουλευτού Ντουμάνωφ, οι οποίοι διετύπωσαν αξιώσεις επί της γιουγκοσλαϋικής Μακεδονίας.