80 χρoνια πριν… 26-11-1940

52" χρόνος ανάγνωσης

ΣΑΜΠΟΤΑΖ: Καθ’ α ανεκοίνωσεν ο γνωστός συγγραφεύς Βεχτβάγκερ, σαμποτάζ σημειούται εις τα εργοστάσια, τα κατασκευάζοντα αεροπλάνα εις την κατειλημμένην υπό των Γερμανών Γαλλίαν. Το σαμποτάζ αυτό κατέστη τόσο απειλητικόν διά τους Γερμανούς, ώστε ούτοι αξιούν όπως αι πρώται δοκιμαστικαί πτήσεις γίνωνται υπό Γάλλων πιλότων.
 
ΜΕΤΑΒΟΛΗ: Το Ρώυτερ μεταδίδει το ειδικώς γραφέν άρθρον του στρατηγού σερ Χιούμπερτ Γκου, διασήμου αρχηγού του ιππικού της 5ης αγγλικής στρατιάς εν Γαλλία κατά τον παγκόσμιον πόλεμον και κατά τα έτη 1916-18. […] «Ο πόλεμος εν Ελλάδι ή μάλλον ο πόλεμος εναντίον της Ελλάδος, διότι οι Ελληνες έχουν ήδη μεταφέρει τον πόλεμον εντός του εχθρικού εδάφους, έχει ουσιαστικώς εξαιρετικά αλλοιώσει την άποψιν ολοκλήρου του πολέμου. […] Η βαρεία εν τούτοις ήττα των Ιταλών, και αν ακόμη χαρακτηρισθή ως πρόσκαιρος, μας έχει προσεγγίσει κατά πολύ προς την νίκην. […] Οι Ιταλοί δεν έφθασαν εις τους λιμένας Θεσσαλονίκης και της Πρεβέζης ούτε έχουν εγκαταστήσει βάσεις εις την Βόρειον Ελλάδα. […]».
 
ΕΚΡΗΚΤΙΚΑ: Η παραγωγή του Καναδά εις εκρηκτικάς ύλας υπερβαίνει ήδη κατά το 1/3 το όριον το οποίο υπελογίζετο ότι θα απέδιδε κατά το 1941.