80 χρoνια πριν… 27-11-1940

52" χρόνος ανάγνωσης

ΥΛΙΚΟ: Οι ιταλικοί σταθμοί μετρούν τώρα το εγκαταλειφθέν υλικόν. Δεν έχει, λέγουν, την αξίαν την οποίαν διαφημίζουν οι Ελληνες· είναι υλικόν στερούμενον σημασίας. […] To εγράψαμεν και προχθές: Κατόπιν της τόσης εκνόμου προεργασίας και της συσσωρεύσεως τόσου αθεμίτου και ρυπαρού υλικού όλος ο κόσμος επερίμενε την Νίκην των διά να τους πτύση. Και τώρα;… Τώρα μετρούν το εγκαταλειφθέν υλικόν και το ευρίσκουν μηδαμινόν, και το ευρίσκουν ασήμαντον και μας καταγγέλλουν δημοσία ως ψευδολόγους. Διότι, λέγει, το διαλαλούμεν πολύ. Αλλά δι’ ημάς είναι πολύ. […] Ημείς άλλωστε δεν μετρούμεν αυτό. Ημείς μετρούμεν Σημαίας. […] «Τους επήραμε και δύο Σημαίες!». Και γίνεται χαλασμός. Δύο σημαίαι! Δύο πήχεις πανί; Ασπρο, πράσινο, κόκκινο; Αλλά και αι δύο μαζί, κουρελιασμένες όπως θα είναι, δεν θ’ αξίζουν πενήντα δραχμές. Και όμως γι’ αυτές τις πενήντα δύο δραχμές δακρύζουν τα μάτια, τρέμουν τα χείλη, πάλλουν δυνατά ο καρδιές. Γι’ αυτές τις πενήντα δραχμές είναι πρόθυμος να δώση το αίμα της η Ελλάς.
 
ΕΠΙΘΕΣΗ: Το σημερινόν ιταλικόν ανακοινωθέν αναφέρει επίθεσιν των αγγλικών αεροπλάνων κατά των ιταλικών βάσεων εις την Λέρον και την Αστυπάλαιαν.