80 χρoνια πριν… 28-11-1940

52" χρόνος ανάγνωσης

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΑΝΩΝ: Η Αμερικανική Συμπολιτεία έρχεται επίκουρος του Αγώνος μας. Μία μεγάλη επιτροπή εράνων συνεκροτήθη εις την Νέαν Υόρκην υπό την προεδρίαν του κ. Βάντερμπιλτ. […] Δεν μας συγκινεί τόσον η υλική συνδρομή την οποίαν πρόκειται να μας παράσχη η Αμερική όσον το γεγονός ότι ο ελεύθερος λαός της αναγνωρίζει ότι η Ελλάς απεδύθη εις δίκαιον και νικηφόρον πόλεμον. Κυρίως η ηθική ενίσχυσις προκάλεσε τας ευλόγους ευχαριστίας τας οποίας διατυπώνει ο κ. Μεταξάς […] Ας επιτραπή και εις ημάς να προσθέσωμεν την διαβεβαίωσιν ότι η ηθική και υλική συνδρομή των Αμερικανών φίλων μας –φίλων μας από των πρώτων στιγμών της Εθνικής μας Αναστάσεως κατά το ’21– δεν θα αποβή επί ματαίω. Θα συνεισφέρωμεν εις αίμαν ό,τι έχομεν διά την διατήρησιν και διαιώνισιν των αξιών και ιδεών τας οποίας ο αμερικανικός λαός λατρεύει ως θρησκείαν.
 
ΛΑΧΕΙΟ: Ελληνες! Την Δευτέραν 2 Δεκεμβρίου είναι η πρώτη κατά την πολεμικήν περίοδον κλήρωσις του Λαχείου του Στόλου. Θεωρήσατε ως ζήτημα τιμής την αγοράν όλων των γραμμάτων διότι δι’ αυτών ενισχύετε τον αγώνα του Ναυτικού μας και δημιουργείτε την νέαν «Ελλην».