ΑΠΟΨΕΙΣ

80 χρoνια πριν… 1-12-1940

ΠΟΓΡΑΔΕΤΣ: […] Η εξέλιξις της πολεμικής καταστάσεως εις το ελληνοαλβανικόν μέτωπον είναι ενθουσιαστική διά τα ελληνικά όπλα. […] Η κατάληψις του Πόγραδετς και των πέραν αυτού υψωμάτων, η οπoία ανηγγέλθη σήμερον αποτελεί μίαν περιφανή επιτυχίαν, εάν μάλιστα ληφθή υπ’ όψιν ότι οι Ιταλοί ηγωνίσθησαν επί πολλάς ημέρας διά να αναχαιτίσουν εις τον τομέα τούτον τους Ελληνας. Επί ολόκληρον πενθήμερον οι Ιταλοί ενήργουν εις τον τομέα αυτόν αντεπιθέσεις, διά να συγκρατήσουν τας ελληνικάς φάλαγγας, αι οποίαι εκέρδιζον βραδέως μεν αλλ’ ασφαλώς έδαφος. Αι αντεπιθέσεις όμως εθραύοντο με σοβαράς απωλείας διά τους επιτιθεμένους μέχρις ότου ο ελληνικός στρατός διά νέας επιθέσεως κατέλαβε τα υψώματα βορειοδυτικώς της πόλεως και εξησφάλισε την κατοχήν των.
 
ΛΩΡΡΑΙΝΗ: Πληροφορίαι ληφθείσαι εκ Βισσύ και εκ της γερμανοελβετικής μεθορίου αγγέλλουν την προσάρτησιν της Λωρραίνης υπό της Γερμανίας. Ο αρμοστής της Αλσατίας και Λωρραίνης Μπέρκελ ανεκοίνωσε σήμερον ότι οι εκτοπισμοί των Γάλλων εκ Λωρραίνης υπήρξαν αναγκαίοι διά να διευκρινισθούν άπαξ διά παντός τα σύνορα της Γερμανίας προς δυσμάς και να μην υπάρξει πλέον εις το μέλλον λόγος πολέμου εξ αιτίας του ζητήματος της Λωρραίνης.

Στέντωρ