ΑΠΟΨΕΙΣ

80 χρoνια πριν… 3-12-1940

ΑΡΓΥΡΟΚΑΣΤΡΟ: Εκ του Γενικού Στρατηγείου εξεδόθη χθες το κάτωθι υπ’ αριθ. 37 Πολεμικόν Ανακοινωθέν της 2ας Δεκεμβρίου 1940: «Εις το αριστερόν του μετώπου τα στρατεύματά μας προελαύνοντα [φωτ.] έθεσαν υπό τα πυρά των την οδόν από Αγίων Σαράντα προς Αργυρόκαστρον. Περί την Πρεμετήν τα ημέτερα τμήματα κατέλαβον νέας θέσεις. Περιήλθον εις χείρας των σημαντικός αριθμός αιχμαλώτων και διάφορα υλικά μεταξύ των οποίων και 4 πυροβόλα. Επί των ορέων της Οστραβίτσας επιτυχείς επιθέσεις μας διέλυσαν εχθρικά τμήματα. Συνελήφθησαν αιχμάλωτοι αξιωματικοί και οπλίται. Βορείως Πόγραδετς συνεχίζεται ευνοϊκώς ο αγών».
 
ΚΟΥΙΣΛΙΝΓΚ: Το Ρώυτερ πληροφορείται εκ Στοκχόλμης ότι, κατ’ ειδήσεις, ληφθείσας εκεί εκ Νορβηγίας, εις την χώραν αυτήν εσημειώθησαν σοβαραί ταραχαί κατόπιν αποπείρας, ήτις εγένετο κατά της ζωής του Κουίσλιγκ, προέδρου της κυβερνήσεως του Οσλο, ήτις διάκειται φιλικώς προς την Γερμανίαν. […] Κατά τας ιδίας πληροφορίας, η αγανάκτησις εναντίον του Κουίσλιγκ είναι μεγάλη, εκ πολλών δε μερών της Νορβηγίας φθάνουν ειδήσεις καθ’ ας πολλοί εκ των υποστηρικτών αυτού απάγονται και δέρονται.