ΑΠΟΨΕΙΣ

80 χρόνια πριν… 6-12-1940

ΚΕΡΚΥΡΑ: Η εχθρική αεροπορία εβομβάρδισε και χθες αναιτίως, δολοφονικώς την ανοχύρωτον Κέρκυραν. Αι εσκεμμένως φονικαί αυταί επιδρομαί κατά του αμάχου πληθυσμού προκαλούν εις ολόκληρον την διεθνή κοινήν γνώμην αγανάκτησιν και αποτροπιασμόν, χαρακτηρίζουν δ’ επαρκώς τας πολεμικάς μεθόδους του εχθρού, ο οποίος, αδυνατών ν’ αντιμετωπίση την ελληνικήν λόγχην εις την γραμμήν του πυρός, εκδικείται αθώους και απροστατεύτους από οιανδήποτε αντιαεροπορικήν άμυναν πληθυσμούς. Είμεθα βέβαιοι ότι οι ιπτάμενοι δολοφόνοι, επιστρέφοντες εις τας βάσεις των, θα τυγχάνουν των ευσήμων του ανταξίου των Αρχηγού. Προ ολίγων εβδομάδων, όταν ο Τσιάνο [φωτ.] ηγούμενος σμήνους ιταλικών βομβαρδιστικών εβομβάρδισε την Θεσσαλονίκην, φονεύσας γυναικόπαιδα και γέροντας, προήχθη εις Συνταγματάρχην.
 
ΠΡΟΒΛΕΨΗ: Ο στρατηγός Γκου […] εξάγει το συμπέρασμα ότι με το σφρίγος με το οποίον διεξάγεται η εκστρατεία υπό των Ελλήνων, τα στρατεύματα του Μουσσολίνι ή θα πέσουν εις την θάλασσαν ή θα καταστραφούν εντός της Αλβανίας.
 
ΤΟΡΙΝΟ: Αι επιθέσεις εναντίον της Ιταλίας στόχον είχον κυρίως το μέγα πολεμικόν εργοστάσιον του Τουρίνου το οποίον υπέστη αρκετάς ζημίας, ώστε να μειωθή αισθητώς η παραγωγή πυροβόλων, τανκς, πυρομαχικών και άλλων πολεμοφοδίων, τα οποία κατασκευάζονται εις το εργοστάσιον τούτο. Η διαδρομή των Αγγλων αεροπόρων εγένετο, μέχρις ότου έφθασαν εις τας Αλπεις, διά μέσου πυκνών νεφών, τα οποία όμως κατόπιν διελύθησαν αποτόμως και η ορατότης υπεράνω του Τουρίνου ήτο αρίστη καθ’ ην στιγμήν τα αεροπλάνα ήρχισαν να βομβαρδίζουν. […] εν από τα αγγλικά βομβαρδιστικά ενώ κατηυθύνετο προς το ως άνω εργοστάσιον, έρριψε δέσμην βομβών επί των εργοστασίων Φίατ, τα περισσότερα όμως εκ των άλλων συνεκέντρωσαν όλην των την προσοχήν κατά του κρατικού πολεμικού εργοστασίου.