ΑΠΟΨΕΙΣ

80 χρoνια πριν… 9-12-1940

ΑΡΓΥΡΟΚΑΣΤΡΟ: Τον επικόν αγώνα των ελληνικών όπλων εν Αλβανία έστεψε χθες νέα περιφανής επιτυχία. Τα προελαύνοντα ελληνικά στρατεύματα, τα εκδιώκοντα εκ της ειρηνικής βαλκανικής τον ταραξίαν φασισμόν, εισήλθον την 12.15΄ θριαμβευτικώς εις την πόλιν του Αργυροκάστρου. Ούτω, μετά την κυριωτέραν ναυτικήν βάσιν της νοτίου Αλβανίας, τους Αγίους Σαράντα, περιήλθεν εις χείρας των Ελλήνων και η μεγαλυτέρα στρατιωτική βάσις της ιδίας περιοχής, η οποία είχεν ενισχυθή τεραστίως εις πολεμικόν υλικόν και εις τρόφιμα διά να τροφοδοτήση ολόκληρον την δεξιάν πτέρυγα των ιταλικών δυνάμεων αι οποίαι είχον οργανωθή επιμελώς διά να επιχειρήσουν την κατάκτησιν της Ελλάδος.
 
ΤΡΙΠΟΛΙΤΙΔΑ: Βομβαρδιστικά αεροπλάνα της αγγλικής αεροπορίας ενήργησαν την νύκτα σφοδροτάτην επίθεσιν κατά της πόλεως Κάστελ Μπενίτο, εις την Τριπολίτιδα. Πολλαί βόμβαι, μεταξύ των οποίων και εκρηκτικαί, ερρίφθησαν από πολύ χαμηλά και έπεσαν κατ’ ευθείαν επί των υποστέγων του αεροδρομίου. Δύο υπόστεγα επυρπολήθησαν.
 
ΝΤΕ ΓΚΩΛ: «Παρουσιάζεται μοναδική ευκαιρία όπως μετατραπούν εις πλήρην κατάρρευσιν αι ιταλικαί ήτται και όπως η Γαλλία καταγάγη την νίκην της Μεσογείου. Στρατηγοί, Ναύαρχοι, αξιωματικοί, στρατιώται, ναύται, αεροπόροι της Αυτοκρατορίας, εγερθήτε ως εις άνθρωπος. […] Μη θελήσετε να χαθή η ευκαιρία».