ΑΠΟΨΕΙΣ

80 χρoνια πριν… 10-12-1940

ΒΕΫΓΚΑΝ: […] Ο Πεταίν αντιτίθεται εις τα σχέδια του Λαβάλ και μέχρι της στιγμής απέφυγε την συνεννόησιν με την Γερμανίαν. Την στάσιν του ενισχύει η πείνα τής μη κατεχομένης Γαλλίας και η κράτησις 2 εκατομμ. Γάλλων στρατιωτών ως ομήρων […]. Η αποστολή του στρατηγού Βεϋγκάν [φωτ.] εις την Αφρικήν υπήρξεν ευφυής απόφασις του Πεταίν διότι, ούτω, μακράν πάσης πιέσεως, διατηρεί ανοικτήν μίαν οπισθίαν θύραν, διά της οποίας θα καταστή δυνατή μία απόδρασις. Τα γαλλικά στρατεύματα του Αλγερίου και του Μαρόκου είναι δυνατόν να κληθούν όπως παίξουν σημαντικόν ρόλον εις την ανόρθωσιν της Γαλλίας μετά την εκμηδένισιν της πολεμικής ικανότητος της Ιταλίας, η οποία έχει παραλύση από τα σφυροκοπήματα της Ελλάδος, του αγγλικού στόλου και της αεροπορίας.
 
ΤΑΡΑΧΕΣ: Το Ρώυτερ πληροφορείται ότι η δανική αστυνομία ηναγκάσθη εις το Χάντερδλεβ να χρησιμοποιήση δακρυγόνους βόμβας και όπλα εναντίον 400 Δανών εθνικοσοσιαλιστών διά να τους διαλύση. […] εις το Οσλο καθηγηταί τινες και πολλοί σπουδασταί ανωτάτων σχολών συνελήφθησαν υπό των μελών της οργανώσεως της νεολαίας Κουίσλιγκ. Πολλοί των καθηγητών εμαστιγώθησαν υπό της μυστικής αστυνομίας, συνεργαζομένης μετά των σωματοφυλάκων του Κουίσλιγκ.