ΑΠΟΨΕΙΣ

80 χρoνια πριν… 15-12-1940

ΑΛΛΑΓΗ: […] ο στρατάρχης Πεταίν ανήγγειλε διά τηλεγραφήματός του προς τον Χίτλερ την αντικατάστασιν του Λαβάλ εις το υπουργείον των Εξωτερικών διά του Πιέρ Φλαντέν [φωτ.]. Την αναγγελίαν ταύτην έκαμεν απαντών εις ένα τηλεγράφημα το οποίον τω είχεν απευθύνει χθες ο Χίτλερ επ’ ευκαιρία της αποστολής εις Γαλλίαν της τέφρας του δουκός του Ράιχστατ υιού του Ναπολέοντος Α΄. Εις το τηλεγράφημά του προς τον Χίτλερ ο στρατάρχης Πεταίν βεβαιοί ότι απεφάσισε να διορίση τον Φλαντέν υπουργόν των Εξωτερικών, διότι έκρινεν ότι είναι ούτος αρμοδιώτερος από τον προκάτοχόν του όπως συνεχίση, με την υποστήριξιν της γαλλικής κοινής γνώμης, την πολιτικήν της προσεγγίσεως μεταξύ Γαλλίας και Γερμανίας.
 
ΑΝΑΤΡΟΠΗ: Προ τριών μηνών η Αγγλία ευρίσκετο εν κινδύνω και εν αδυναμία εις την Εγγύς Ανατολήν. Κατά τους τρεις όμως αυτούς μήνας η κατάστασις ανετράπη.
 
ΕΛΑΦΡΥΝΣΗ: Αθρόαι καταφθάνουν επιστολαί αναγνωστών μας παρακαλούντων να συνηγορήσωμεν όπως, λόγω των περιστάσεων, οι επιστρατευθέντες συνδρομηταί της Τηλεφωνικής Εταιρίας απαλλαγούν της πληρωμής της κεκανονισμένης παγίας οφειλής των, καταβάλλοντες μόνον τα οφειλόμενα εκ των τηλεφωνικών συνδιαλέξεων. Νομίζομεν ότι η Τηλεφωνική Εταιρία θα ημπορούσε να εξετάση το ζήτημα.