ΑΠΟΨΕΙΣ

80 χρoνια πριν… 17-12-1940

ΝΟΣΟΚΟΜΕΣ: Πολλά πτωχά κορίτσια τα οποία υπηρετούν ήδη εθελουσίως εις διάφορα στρατιωτικά νοσοκομεία, προσφέροντα διά του τρόπου αυτού την μικράν ή μεγάλην συμβολήν των εις τον αγώνα τον οποίον διεξάγει το έθνος, αναγκάζονται να πληρώνουν εξ ιδίων των τα μεταφορικά των, τα οποία συνήθως υπερβαίνουν το δεκάδραχμον ημερησίως. Ορθόν δεν θα ήτο εάν αι εν στολή νοσοκόμοι των διαφόρων στρατιωτικών νοσοκομείων απηλλάσσοντο της πληρωμής εισιτηρίου εις τα τροχιοδρομικά ή τα άλλα οχήματα της Πάουερ; [Φωτ. Εθνικό Ιστορικό Μουσείο].
 
ΤΣΑΠΛΙΝ: Με εξαιρετικήν λαμπρότητα εδόθη την εσπέραν της παρελθούσης Παρασκευής, εις το αριστοκρατικόν ξενοδοχείον της Ν. Υόρκης «Ριτζ Κάρλτον», το πρώτο γεύμα της προσφάτως ιδρυθείσης οργανώσεως των «Φίλων της Ελλάδος». […] Ο διάσημος καλλιτέχνης κ. Τσάρλυ Τσάπλιν, ου μόνον προσέφερε 100 δολάρια υπέρ του σκοπού, αλλά και ομιλήσας μετά θαυμασμού υπέρ της Ελλάδος, ανήγγειλεν ενθουσιωδώς, υπό τας επευφημίας πάντων, τας νέας νίκας του ελληνικού στρατού, τας οποίας μόλις είχον δημοσιεύσει αι κυκκλοφορούσαι συνήθως κατά το μεσονύκτιον εφημερίδες της επομένης.