ΑΠΟΨΕΙΣ

80 χρoνια πριν… 19-12-1940

ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ: Ανακοινούται ότι άπαντα τ’ αποστελλόμενα ιδιωτικά δέματα και αλληλογραφία οπλιτών του Μετώπου προωθούνται κανονικώς και φθάνουν εις τους παραλήπτας. Η παρατηρηθείσα εις τινας περιπτώσεις βραδύτης οφείλεται εις την ταχείαν προέλασιν των στρατευμάτων και τας συνεπεία ταύτης προκυψάσας επειγούσης φύσεως ανάγκας. Απαντα, επίσης, τα μέχρι τούδε παραδοθέντα εις την στρατιωτικήν υπηρεσίαν μάλλινα είδη της ΕΟΝ και Φανέλλας του Στρατιώτου απεστάλησαν εις το Μέτωπον και μέγα μέρος τούτων διενεμήθη ήδη εις τους στρατιώτας.
 
ΒΟΗΘΕΙΑ: Αγγέλλεται εκ Ν. Υόρκης ότι […] κατά το νέον σχέδιον του κ. Ρούσβελτ περί παραχωρήσεως επί υποθήκη πολεμικού υλικού εις την Μεγάλην Βρεταννίαν, πρόκειται να παραδοθούν αεροπλάνα, τανκς, πολεμικά σκάφη και άλλα είδη, αξίας εν όλω 2.500 εκατ. δολλαρίων.
 
ΠΡΟΣΦΟΡΑ: Τρεις είναι μέχρι της στιγμής οι συνάδελφοι που ετίμησαν εις τα πεδία των μαχών το επάγγελμα. Ο αείμνηστος Κωστής Παπαδάκης, που προσέφερε με τον θάνατόν του την υπερτάτην θυσίαν και οι κ.κ. Μιχ. Κωνσταντόπουλος, συντάκτης της «Καθημερινής», επανελθών ως τραυματίας, και Δ. Δεβετζής της «Ακροπόλεως», νοσηλευόμενος ήδη εις τι νοσοκομείον του Λουτρακίου. Η δημοσιογραφική οικογένεια έχει λόγους να είναι υπερήφανος διά τα τέκνα της.