ΑΠΟΨΕΙΣ

80 χρόνια πριν… 20-12-1940

Ο ΕΛΛΗΝ: Ο κ. Λόυδ Τζωρτζ […] συνέστησεν όπως αι επιχειρήσεις εναντίον των Ιταλών συνεχισθούν χωρίς ν’ αφεθή εις αυτούς ανάπαυλα. «Εάν εξακολουθήσωμεν ζωηρώς τον αγώνα εναντίον των, είπε, θα επιτύχωμεν μεγάλα πράγματα. Ο δικτάτωρ, ο οποίος δεν έχει τίποτε άλλο εκτός σειράς ταπεινωτικών ηττών διά να ενθαρρύνη τον λαόν του εις πόλεμον, τον οποίον ο λαός δεν θέλει, δεν θα δυνηθή να τον έχη ακόμη επί πολύ με το μέρος του. Αν τους επιτεθώμεν με όλα μας τα μέσα δεν θ’ αντέξουν». […] Εξέφρασε δε κατόπιν την εμπιστοσύνην του προς την Ελλάδα. «Ο Ελλην –είπεν– είναι καλός στρατιώτης και πολεμιστής πρώτης τάξεως, όταν μάλιστα, όπως τώρα πιστεύη εις τον αγώνα υπέρ του οποίου μάχεται και έχη εμπιστοσύνην εις τους Κυβερνήτας του. […] Ο Ελλην επέδειξε τα προσόντα του και σήμερον και ενίκησε τους Ιταλούς διά του νου ως και διά της ανδρείας του. Τούτο και εξακολουθεί να κάμνη ακόμη».
 
ΒΟΜΒΑΡΔΙΣΜΟΣ: Κατά την χθεσινήν νύκτα η βρετανική αεροπορία ενήργησε και πάλιν επιδρομήν εναντίον της πόλεως Μαγχάιμ. Οι Βρεταννοί αεροπόροι ηδυνήθησαν να διαπιστώσουν ότι αι πυρκαϊαί, αίτινες εξερράγησαν κατά την προηγουμένην επιδρομήν, ήτις ενηργήθη εναντίον της πόλεως ταύτης, συνεχίζοντο, καθόσον άνωθεν αυτής υπήρχον εισέτι νέφη καπνού. 
 
ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ: Δώσατε ό,τι μπορείτε σε Κουραμπιέδες, Παιγνίδια, Τσουρέκια, κ.λπ., στα παιδιά της ΕΟΝ που θα σας πουν, την παραμονή των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς, τα κάλανδα ή παραδώσατέ τα στον υποτομέα ΕΟΝ Θηλέων της γειτονιάς σας. Θα διανεμηθούν στα παιδάκια, στην γυναίκα, στην οικογένεια των γενναίων υπερασπιστών μας.