ΑΠΟΨΕΙΣ

80 χρoνια πριν… 22-12-1940

ΒΕΡΟΛΙΝΟ: Κατά την χθεσινήν νύκτα, η οποία ήτο η μεγαλυτέρα του έτους, τα αγγλικά αεροπλάνα επέδραμον δύο φοράς, και ενωρίς και αργά, εναντίον της γερμανικής πρωτευούσης […]. Η επίθεσις ήτο αρκετά τολμηρά διότι τα αγγλικά βομβαρδιστικά διήρχοντο σχεδόν άνωθεν των στεγών των οικιών, ιπτάμενα κάποτε εις ύψος όχι μεγαλύτερον των 100 ποδών.
 
ΔΩΡΕΑ: Ο κ. Μηνάς Κασιμάτης, ιδιοκτήτης του ζαχαροπλαστείου και γαλακτοπωλείου «Κρίνος», απέστειλε προς την κ. Λέλαν Ι. Μεταξά την κάτωθι επιστολήν: […] Εχω την τιμήν να καταστήσω Υμίν γνωστόν ότι συνεχίζων την περισυνήν δωρεάν θέτω εις την διάθεσίν σας 3.000 κουραμπιέδες, όπως διανεμηθώσι κατά τας εορτάς των Χριστουγέννων ως Υμείς βούλεσθε. Επίσης διά την ονομαστικήν εορτήν του Μεγάλου μας Κυβερνήτου θέτω εις την διάθεσιν Υμών εκ διαλειμμάτων καθ’ όλον τον μήνα Ιανουάριον πέντε χιλιάδας μερίδας γλυκά, μπουγάτσες ή λουκουμάδες ίνα διανεμηθώσι και αύται κατά την κρίσιν σας.
 
ΑΓΩΝΕΣ: Η ποδοσφαιρική ομάς του Εθνικού Πειραιώς θα αγωνισθή σήμερον το απόγευμα εις το γήπεδον Καραϊσκάκη με την ισχυράν ομάδα της αγγλικής αεροπορίας. Ο Παναθηναϊκός θα συναντηθεί εις το γήπεδόν του με ετέραν αγγλικήν ομάδαν.