ΑΠΟΨΕΙΣ

80 χρoνια πριν… 24-12-1940

ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ: Ο πρωθυπουργός κ. Ουίνστον Τσώρτσιλ, ομιλών από ραδιοφώνου, απηύθυνε δραματικήν έκκλησιν προς το ιταλικόν έθνος, συνιστών εις αυτό να αποκηρύξη τον Μουσσολίνι και να ακολουθήση τον Βασιλικόν Οίκον της Σαβοΐας. Ο κ. Τσώρτσιλ διά πρώτην φοράν απεκάλυψε κατά την ομιλίαν ταύτην ότι μεταξύ αυτού και Ντούτσε είχον ανταλλαγή προ της εισόδου της Ιταλίας εις τον πόλεμον επιστολαί, εκ των οποίων προκύπτει ότι η Ιταλία έλαβε τα όπλα εναντίον της Αγγλίας μόνον λόγω της συνθήκης την οποίαν είχεν υπογράψει η Γερμανία.
 
ΧΕΙΜΑΡΡΑ: Ο ελληνικός στρατός, συνεχίζων την θριαμβευτικήν προέλασίν του εις Αλβανίαν, παρά τας εξαιρετικάς δυσχερείας τας οποίας παρεμβάλλουν αι ερρωμένως αμυνόμεναι ιταλικαί δυνάμεις, η φύσις του εδάφους και αι χιονοθύελλαι, εσημείωσε νέαν λαμπράν επιτυχίαν καταλαβών την πόλιν της Χειμάρρας. Η νέα αυτή επιτυχία, αναγγελθείσα εις το κοινόν της πρωτευούσης και του Πειραιώς χθες περί την 1.30 μ.μ. διά κωδωνοκρουσιών και εκτάκτων εκδόσεων των απογευματινών εφημερίδων, εγένετο δεκτή με εξαιρετικόν ενθουσιασμόν υπό του λαού, ο οποίος εώρτασε κατ’ εύγλωττον και ελληνοπρεπή τρόπον το γεγονός. Αι οικίαι και τα καταστήματα εσημαιοστολίσθησαν εντός ελαχίστων λεπτών της ώρας.