ΑΠΟΨΕΙΣ

80 χρόνια πριν στην «Κ» 30-12-1940

ΣΥΓΧΥΣΗ: Αι εκ Βισύ μεταδιδόμεναι πληροφορίαι συμφωνούν επί του γεγονότος ότι η κατάστασις παραμένει συγκεχυμένη. Το υπουργικόν συμβούλιον [φωτ.] συνεζήτησε την έκθεσιν, την οποία εκόμισεν εκ Παρισίων ο ναύαρχος Νταρλάν, επιστρέψας εις Βισύ. […] Κατά το πρακτορείον των Ελευθέρων Γάλλων, ο κ. Νταρλάν είχε λάβει εντολήν να είπη εις τον αντιπρόσωπον της Γερμανίας κ. Αμπετς ότι ο στρατάρχης Πεταίν αρνείται να παραδώση τον γαλλικόν στόλον. […] Οι Γάλλοι υπουργοί συζητούν ακόμη, ο ναύαρχος Νταρλάν και ο κόμης ντε Μπρυνόν πηγαινοέρχονται από Παρισίων εις Βισύ, πράγμα το οποίον καθιστά έκδηλον ότι εξακολουθούν αι συνομιλίαι με τον αντιπρόσωπον της Γερμανίας Αμπετς, και ότι αι γερμανικαί αξιώσεις οιαιδήποτε και αν είναι δεν απερρίφθησαν συνολικώς.
 
ΖΗΜΙΑΙ: Το Ρώυτερ μεταδίδει ότι αι ζημίαι αι προκληθείσαι κατά τον έντονον αεροπορικόν βομβαρδισμόν της χθεσινής νυκτός μιας των πόλεων της δυτικής Αγγλίας έχουν μεγαλυτέραν έκτασιν παρ’ όσον κατ’ αρχάς ενομίσθη.
 
ΔΙΜΗΝΙΟ: Ξεύρετε τι προσέφερε το μικρό Διμηνιό της Κορινθίας εις τον αγώνα; Τα πάντα. Από τας προίκας των κοριτσιών του μέχρι του περιεχομένου του πτωχικού κελλαριού, έως τα κοτόπουλα. Δεν πρέπει να συγχαρώμεν τους κατοίκους του;