ΑΠΟΨΕΙΣ

80 χρόνια πριν… 31-12-1940

ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ: Τηλεγράφημα του πρακτορείου Ρώϋτερ εκ Βασιγκτώνος αγγέλλει ότι ο υπουργός των Οικονομικών κ. Μοργκεντάου [φωτ.], απαντών εις ερώτησιν των δημοσιογράφων, οι οποίοι εζήτησαν να πληροφορηθούν εάν θα παρασχεθή εις την Ελλάδα καθώς και εις την Κίναν πολεμικόν υλικόν, το οποίον να επιστραφή αργότερον, είπεν ότι το σχέδιον του κ. Ρούζβελτ περί παροχής πολεμικού υλικού επί ενοικίω ή υπό τύπον δανείου δύναται να εφαρμοσθή δι’ όλας τας χώρας. Ο υπουργός προσέθεσεν ότι η επέκτασις του εν λόγω σχεδίου θα εξαρτηθή εκ του Κογκρέσσου.
 
ΒΟΡΕΙΟΣ ΑΦΡΙΚΗ: Κατά πληροφορίας εξ ουδετέρων πηγών, η γερμανική προσπάθεια προς εγκατάστασιν της νέας τάξεως συναντά σοβαράς δυσχερείας εις την Γαλλίαν. Πράγματι, κατ’ ειδήσεις μεταβιβασθείσας σήμερον ενταύθα, ο κύριος όγκος του γαλλικού στόλου απέπλευσε σήμερον εκ των λιμένων της Γαλλίας διά την βόρειον Αφρικήν όπως διαφύγη την κατάληψίν του εκ μέρους των Γερμανών και Ιταλών. Κατά πληροφορίας επίσης εκ των ιδίων πηγών, ο στρατάρχης Πεταίν προέβη εις την σημαντικήν ταύτην απόφασις αφού ο δρ Αμπετς τω διεμήνυσεν επιθυμίαν του καγκελλαρίου Χίτλερ όπως ο γαλλικός στόλος παραδοθή εις τους Ιταλούς.