80 χρόνια πριν… 3-1-1941

1' 15" χρόνος ανάγνωσης

ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ: Λονδίνον, 2 – Ως χαρακτηριστικόν της μικροπανουργίας με την οποίαν οι Ιταλοί προσπαθούν να «θολώσουν τα νερά» θεωρείται άρθρον του Γκάυντα ο οποίος αποπειρώμενος να ενσπείρη ζιζάνια μεταξύ Τουρκίας και Ελλάδος κατηγορεί την «Ουλούτς» ότι προ έτους, ωμίλησεν περί των Δωδεκανήσων, τα οποία η Ιταλία κατηγορείτο από την «Ουλούτς» ότι αφήρεσεν από την Τουρκίαν. Εάν –παρατηρείται ενταύθα– ο Γκάυντα φαντάζεται ότι με την υπόμνησιν του άρθρου αυτού θα προκαλέσει δυσπιστίαν των Ελλήνων έναντι των Τούρκων απατάται οικτρότατα, διότι αι ελληνοτουρκικαί σχέσεις δεν είναι απλώς συμμαχικαί, αλλ’ αυτόχρημα αδελφικαί, και όταν προσεχώς περιέλθουν τα Δωδεκάνησα εις την Ελλάδα, οι Τούρκοι θα χαρούν εξίσου με τους Ελληνας.
 
ΒΡΕΜΗ: Αι αγγλικαί εφημερίδες εξαίρουν την αποτελεσματικότητα της επιδρομής, η οποία εγένετο την νύκτα εναντίον της Βρέμης. Οι Γερμανοί, λέγουν, πληρώνονται με το ίδιον νόμισμα. Η επιδρομή κατά της Βρέμης διήρκεσε 3 1/2 ώρας ήτο δε ως εκείναι τας οποίας ούτοι επιχειρούν εναντίον αγγλικών πόλεων. Τα αγγλικά βομβαρδιστικά αεροπλάνα εκτός των μεγάλων βομβών, έφερον και εμπρηστικάς τοιαύτας, αι οποίαι προεκάλεσαν πυρκαϊάς εντός της περιοχής του στόχου. Το δεύτερον κύμα των αγγλικών αεροπλάνων το οποίον επέδραμε κατά της πόλεως δεν έρριψε βόμβας ως προετίθετο επί των ιδίων στόχων, διότι ευρέθη προ καπνιζόντων ερειπίων.
 
ΔΩΡΟ: Οι τραυματίαι του Μοράβα, οι νοσηλευόμενοι εις το 7ον Στρατιωτικόν Νοσοκομείον, εδέχθησαν την πρώτην του έτους ως δώρον εκ μέρους του καταστήματος των Αδελφών Λαμπροπούλου εν λαχείον του Στόλου και ένα μικρόν πορτοφόλι. Ευχόμεθα εις τους ηρωικούς τραυματίας μας να είναι και εις την κλήρωσιν τόσον τυχηροί όσο υπήρξαν εις την μεγάλην των νίκην.