ΑΠΟΨΕΙΣ

80 χρoνια πριν… 12-1-1941

ΚΛΕΙΣΟΥΡΑ: Η μάχη εξηκολούθησε και κατά τας πρώτας νυκτερινάς ώρας της Τετάρτης προς την Πέμπτην διά να διακοπή επί ολιγόωρον διάστημα. Τας πρώτας μεταμεσονυκτίους ώρας ήρχισεν η τελειωτική ελληνική επίθεσις διά την κατάληψιν των υπολοίπων ερεισμάτων της αμύνης της Κλεισούρας. Ο εχθρός εγκατέλειψεν αμέσως σειράν υψωμάτων και απεσύρθη εις τα μόνιμα οχυρά του όπου συνέχισε την άμυνάν του. Το πυροβολικόν ανέλαβε πάλιν ρόλον προπαρασκευής της επιθέσεως. Πυροβολεία και συρματοπλέγματα κονιορτοποιούνται, όταν δε υπό το σάλπισμα «προχωρείτε» εξορμά το πεζικόν, ο εχθρός μετά μικράν αντίστασιν τρέπεται εν πλήρει συγχύσει εις φυγήν, παρά την προσπάθειαν των αξιωματικών του, οίτινες προέβησαν εις εκτελέσεις επί τόπου, διά να συγκρατήσουν πανικοβληθέντας άνδρας των.
 
ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ: Οι περισσότεροι εκ των Δωδεκανησίων, φεύγοντες την ιταλικήν τρομοκρατίαν ήτις τελευταίως ενετάθη, ηναγκάσθησαν να τραπούν εις τα όρη και να κατοικούν εντός σπηλαίων τρεφόμενοι με χόρτα και υποβαλλόμενοι εις μυρίας στερήσεις. […] Η αλιεία εις τους Δωδεκανησίους έχει τελείως απαγορευθή, γενικώς δε διεξάγεται εναντίον των κατοίκων άγριος εξοντωτικός αγών.
 
ΙΝΔΟΚΙΝΑ: […] ταϊλανδικά αποσπάσματα εισέδυσαν […] εις την περιφέρειαν νοτίως του Παϊλήν, ευρισκόμενα επί των συνόρων Ταϊλάντ και Ινδοκίνας.