80 χρoνια πριν… 13-1-1941

46" χρόνος ανάγνωσης

ΕΝΩΣΗ: Το Ρώυτερ μεταδίδει ότι το «Σάνταιϋ Ντισπάτς» δημοσιεύει τηλεγράφημα εκ Βασιγκτώνος αναφέρον ότι Ευρωπαίος διπλωμάτης εξέφρασε την γνώμην ότι ο κ. Ρούζβελτ απεδέχθη διά λογαριασμόν της χώρας του την πρότασιν, την γενομένην υπό του κ. Τσώρτσιλ, εις την γαλλικήν Κυβέρνησιν την 18ην Ιουνίου, περί ενώσεως των δύο Κρατών. Εις το εξής, προσέθεσεν ο εν λόγω διπλωμάτης, οι πόροι των Ην. Πολιτειών και της Μ. Βρεταννίας θα ενωθούν. Ο πατριωτισμός του κ. Ρούζβελτ, η ευρεία αυτού πολιτική πείρα και η οξύνους διπλωματία του θα επιτύχουν να πραγματοποιήσουν πλήρη συμμαχίαν μεταξύ Ην. Πολιτειών και Βρεταννικής Αυτοκρατορίας».
 
ΑΔΕΙΕΣ: Υπό της Ηλεκτρικής Εταιρίας Μεταφορών εκδίδονται άδειαι ελευθέρας κυκλοφορίας επί των τροχιοδρομικών οχημάτων της, υπέρ τραυματιών οπλιτών διαρκούσης της αναρρωτικής αδείας των. Τραυματίαι οπλίται δύνανται να λάβωσι τοιαύτας αδείας προσάγοντες το σχετικόν φύλλον πορείας το εκδιδόμενον υπό του οικείου στρατιωτικού νοσοκομείου ως και φωτογραφίας αυτών εις τα εν Αθήναις γραφεία της Εταιρίας ταύτης, οδός Σταδίου 4, κατά τας εργασίμους ώρας.