ΑΠΟΨΕΙΣ

80 χρoνια πριν… 14-1-1941

ΧΑΪΛΕ ΣΕΛΑΣΙΕ: Ο εν Χαρτούμ ανταποκριτής του πρακτορείου Ρώυτερ μεταδίδει συνέντευξιν μετά του αυτοκράτορος της Αβησσυνίας Χαϊλέ Σελασιέ, ο οποίος, στήσας την ερυθράν πολεμικήν του σκηνήν κάπου παρά τα σύνορα της Αιθιοπίας, ετοιμάζεται να εισβάλη εις την κατακτηθείσαν χώραν του. «Δεν απέχει πολύ η ημέρα καθ’ ην θα διέλθω τα σύνορα, ηγούμενος του στρατού των Αιθιόπων πατριωτών, διά να επιτεθώ εναντίον του εχθρού» – εδήλωσεν ο Νεγκούς προς τον Αγγλον ανταποκριτήν. Ο αυτοκράτωρ είπε περαιτέρω ότι είναι πολύ ευχαριστημένος εκ της προόδου της εκγυμνάσεως του στρατού του και ετόνισεν ότι η επανάστασις εν Αβησσυνία κερδίζει διαρκώς έδαφος χάρις εις την ολόψυχον υποστήριξιν της βρεταννικής κυβερνήσεως.
 
ΚΑΒΑΛΛΕΡΟ: Ο στρατηγός Ουμπάλντο Σοντού, ο αρχηγός των εν Αλβανία ιταλικών στρατιωτικών δυνάμεων, εζήτησε διά λόγους υγείας, οι οποίοι θα του επιβάλουν μακράν θεραπείαν και ανάπαυσιν, να απαλλαγή των καθηκόντων του. Η ανακοίνωσις προσθέτει ότι η αρχηγία του στρατού της Αλβανίας ανετέθη εις τον αρχηγόν του επιτελείου στρατηγόν Ούγκο Καμπαλλέρο […].
 
ΡΟΥΜΑΝΙΑ: Το Ρώυτερ μεταδίδει ότι, κατά πληροφορίας αξιοπίστου πηγής εκ Βουκουρεστίου, τα γερμανικά στρατεύ-ματα εξακολουθούν να εισέρχονται εις Ρουμανίαν.