ΑΠΟΨΕΙΣ

80 χρoνια πριν… 15-1-1941

ΤΟΜΠΡΟΥΚ: Η εκκαθάρισις της λιβυκής ακτής υπό των προελαυνόντων βρεταννικών στρατευμάτων συνεχίζεται ραγδαίως […] «συμφώνως προς τας παρατηρήσεις των Βρεταννών αεροπόρων, των εκτελούντων καθημερινώς αναγνωριστικάς πτήσεις ύπερθεν της όλης Κυρηναϊκής, οι εν Τομπρούκ Ιταλοί φαίνεται ότι αναμένουν μετ’ εγκαρτερήσεως την μοίραν των».
 
ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΙΔΗΣ: Ο Ελλην πρωτοπυγμάχος της Ευρώπης κ. Αντώνιος Χριστοφορίδης, ηλικίας 23 ετών, εκέρδισε τον τίτλον του παγκοσμίου πρωταθλητού ημιβαρέων, αφαιρέσας αυτόν από τον Μέλιο Μπεττίνα. Λοιπόν, ηξεύρετε τι σημαίνει αυτό; Πρώτον ότι η επιτυχία του Χριστοφορίδη είναι η μεγαλυτέρα επιτυχία Ελληνος αθλητού κατά τα τελευταία έτη, δεύτερον ότι τον τίτλον τον οποίον κατέκτησεν ο Χριστοφορίδης τον διεκδικούν χιλιάδες πρωτοπυγμάχων από όλα τα σημεία του πλανήτου μας και, τρίτον, ότι ο νεαρός Ελλην ανεδείχθη παγκόσμιος πρωταθλητής εις βάρος του Μέλιο Μπεττίνα, ιταλικής καταγωγής, όπερ είναι και το κυριώτερον.
 
ΔΑΝΕΙΑ: Η Τράπεζα της Ελλάδος έκαμε μίαν αρχήν καλήν: Εις τους υπαλλήλους της, οι οποίοι διά δανεισμού έχουν αποκτήσει κατοικίας, εχορήγησε πρόσθετα μικρά δάνεια προκειμένου να κατασκευάσουν καταφύγια.