ΑΠΟΨΕΙΣ

80 χρoνια πριν… 16-1-1941

ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ: Την νύκτα της χθες 44 βασιλικά πολεμικά κύμβαλα του Αυτοκράτορος Χαϊλέ Σελασιέ ήρχισαν να ηχούν από τας κορυφάς των ορέων των πέριξ της αβησσυνιακής Αυτοκρατορίας, καλούντα τους Αβησσυνούς εις τα όπλα. Η κρούσις των κυμβάλων αυτών σημαίνει ότι ο Αυτοκράτωρ ευρίσκεται πλησίον και ότι έφθασεν η στιγμή να εξεγερθούν οι πληθυσμοί και να πλήξουν τον Ιταλόν αντίπαλον. […] Εκατοντάδες από τους Αιθίοπας πατριώτας λιποτακτούν, […] μεταβαίνοντες όπως ενωθούν με τον πάντοτε αυξανόμενον στρατόν των πατριωτών, οι οποίοι έχουν συγκεντρωθή εις το Γκοτζάμ. Η σημαία της επαναστάσεως υψώθη. ΠΡΟΝΟΙΑ: Στην οικογένεια κάθε μαχομένου εφέδρου, εθελοντού ή κληρωτού οπλίτου, που θα πέση μαχόμενος για την Πατρίδα, το Κράτος δίνει σύνταξι, η οποία αρχίζει για κάθε μήνα, από δραχμάς 1.000 για τον στρατιώτη, 1.125 για τον δεκανέα, 1.250 για τον λοχία και 1.400 για τον επιλοχία και αυξάνει περισσότερον εφ’ όσον ο οπλίτης άφησε παιδιά. Μέχρι τώρα το Κράτος έδινε διά τους πεσόντας των άλλων πολέμων για τον στρατιώτη δραχμές 300, για τον δεκανέα 310, για τον λοχία 320 και για τον επιλοχία 330.